Socialudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Undløse Skole- og Behandlingshjem lukkes.

En tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden tegner et bekymrende og alvorligt billede af forholdene på Undløse Skole- og Behandlingshjem. Det har fået tilsynet til at iværksætte et skærpet tilsyn og udstede tre påbud.

På et ekstraordinært udvalgsmøde har Socialudvalget drøftet stedets fremtid og er kommet frem til den konklusion, at de ser sig nødsaget til at indstille til lukning af hensyn til børn og unges trivsel.

”Socialtilsyn Hovedstaden har gennem de senere år udtrykt bekymring for forholdene på Undløse Skole- og Behandlingshjem. Nu udtrykkes der alvorlig bekymring. Der er således kvalitetsmangler samt omfattende udfordringer i forhold til fem ud af syv temaer i den kvalitetsmodel, som tilsynet bruger til at vurdere de enkelte tilbud. Vi har på den baggrund i udvalget drøftet, hvad den rigtige vej vil være at gå. Vores fokus har primært været hensynet til de børn og unge, der er på stedet. Vi har derfor valgt at indstille, at stedet lukkes senest med udgangen af september, da vi ikke ser mulighed for at opnå den fornødne socialfaglige kvalitet inden for den givne tidsfrist, og da det derudover ville kræve meget store økonomiske rammer at nå i mål. Der er ikke noget quick fix, og derfor indstiller vi til lukning af stedet,” fortæller Christina Hvass Hansen, formand for Socialudvalget i Holbæk Kommune.

De varslede påbud er knyttet til:

  • Kvalitet og kompetencer: I relation til målgruppens behov skal det sikres, at alle medarbejdere besidder de fornødne kompetencer, og der skal etableres en fælles faglig indsats i medarbejdergruppen, hvor børnene/de unges behov for omsorg og tryghed er i fokus.
  • Magtanvendelse: Opkvalificering af ledelsens og medarbejdernes viden om reglerne for magtanvendelse på et opholdssted og i den daglige pædagogiske praksis hos medarbejderne.
  • Fysiske rammer: Der er behov for en gennemgribende renovering og ombygning af de fysiske rammer, der er utidssvarende og ikke understøtter et omsorgsfuldt og trygt børnemiljø.

Socialtilsynet fremhæver i sin rapport blandt andet også en personalegennemstrømning, der ligger væsentlig over gennemsnittet, manglende dokumentation ved magtanvendelser og en begyndende forråelse i medarbejdergruppen.

Iværksatte tiltag har ikke haft ønsket effekt

Der er tidligere blevet iværksat tiltag, der skulle rette op på nogle af de forhold, der er beskrevet i tilsynsrapporten. Dermed er der gjort forsøg på at imødegå udfordringerne.

”Advarselslamperne har blinket, og derfor iværksatte vi sidste år en række tiltag, der skulle bringe stedet på rette spor. Det har blandt andet handlet om at styrke det faglige miljø for personalegruppen, have fokus på efteruddannelse og fokus på en rentabel økonomi. Trods tiltagene og arbejdet med kvalitetsforbedringer må vi desværre sande, at det ikke er lykkedes at rette nok op på forholdene og kulturen i en sådan grad, at vi kan stå inde for den socialfaglige tilgang længere. Nu er den allervigtigste opgave for os at sikre det bedst mulige forløb, så børn og unge i samarbejde med hjemkommunerne kommer godt videre til andre tilbud. Samtidig vil vi arbejde på, at relevante medarbejdere kan blive omplaceret eller tilbydes andre job, inden stedet lukker,” fortæller Christina Hvass Hansen.

Kommunalbestyrelsen skal træffe endelig beslutning om lukningen af Undløse Skole- og Behandlingshjem på sit møde den 26. april 2023.

Du kan læse Socialtilsyn Hovedstadens seneste rapport her: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/852552e2-2067-4a1e-a094-8179cbc7118c/?redirectDirectlyToPdf=false

Fakta

Undløse Skole- og Behandlingshjem er et kommunalt dag- og døgntilbud med egen skole. Det er godkendt til behandling af børn og unge fra 6-16 år samt 17-23 år i efterværn. USBH er for udsatte børn og unge med betydelige sociale, emotionelle og/eller kognitive udfordringer. De visiterede børn og unge kommer fra Holbæk Kommune og en række andre kommuner.

Foto: ABW