Rotterne på Vestsjælland har haft en dårlig start på 2024. Fx registrerede Sorø Kommune et fald på næsten 25 procent i antallet af henvendelser om rotter i januar og februar 2024 sammenlignet med samme periode sidste år. Den faldende tendens i antallet af anmeldelser bekræfter en rundspørge blandt størstedelen af landets kommuner, som GF Forsikring i Sorø, Slagelse og Holbæk har foretaget: Her tegner der sig et billede af, at faldet generelt gælder i hele landet.

Hos GF Forsikring er direktør for Skadehjælp, Martin Rundager, glad for udviklingen, men han opfordrer samtidig til fortsat at være opmærksom på en adfærd, der ikke tiltrækker de ubudne gæster.

– Det er positivt, at rottekurven ser ud til at være knækket. Men vi ved samtidig, at rotterne er gode til at finde andre og nye veje – og når nu vores kloakker er blevet bedre, er der en risiko for, at de uvelkomne skadedyr finder en anden måde at overleve på. Så nu handler det om at holde fast, for vi ved af erfaring, at der skal utrolig lidt til, for at tallet eksploderer igen, siger han.

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at det ikke kun er i år, at antallet af anmeldelser er faldet. Der er generelt sket et fald over de seneste år.

Hvis bare de får en lillefinger….
Biolog Morten Helholm fra Mortalin Skadedyrservice og Fødevaresikkerhed er enig med Martin Rundager i, at der ikke skal ret meget til, før udviklingen går den anden vej. Ifølge ham skal man bare række rotterne en lillefinger, før det kommer ud af kontrol.

– Rotter er afhængige af frihedsgrader, som vi mennesker giver dem. Det kan fx være defekte kloakker og madrester. Og hvis man rækker dem en lillefinger, så er de der med det samme. Og vi ved, at de har et overlevelsesinstinkt og et enormt stort formeringspotentiale, siger han.

Han peger på, at en del af forklaringen på faldet i anmeldelser skal findes i, at kommunerne generelt er blevet bedre til at stramme op på deres handlingsplaner – og årsagsbehandle frem for symptombehandle. Altså i stedet for bare at lægge gift ud er fokus i højere grad på at tage fat om der, hvor problemet stammer fra, fx defekte kloakker.

Tænk som en rotte for at undgå dem
Martin Rundager opfordrer husejere til at tjekke sit hus en ekstra gang – og i øvrigt holde sig til et par enkle råd for at minimere risikoen for rottebesøg.

– Rotter søger ly og skjul på steder, hvor der er varme, mad og drikke. Så det handler om at tænke som en rotte for at forebygge, at rotterne kan komme ind. Hvis du alligevel skal i haven her op til påske, så kan du fx tjekke området omkring kompostbunken og skraldespanden. Du kan også tjekke fundamentet rundt omkring huset for huller – det kan være tegn på, at der er rotter på spil. Ellers er det bedste råd ikke at efterlade mad eller madrester udendørs, for det ved vi tiltrækker rotter.

Derudover bør du tømme huset eller sommerhuset for mad, sæbe og stearinlys, hvis du er væk i længere perioder – og endelig råder vi til at holde loftet og kælderen rent og ryddeligt og opbevare sine ting i tætte og robuste beholdere, siger han.

Hvad skal du gøre, hvis du ser en rotte?
Hvis du konstaterer rotter eller tegn på rotter, er du ansvarlig for straks at anmelde det til din kommune.

Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger, så rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.

Hvordan dækker forsikringen?
• Hvis en rotte gnaver hul i et rør, kabel eller i en stikledning, er det dækket af rør/kabel eller stikledning. Det kræver dog, at medlemmet har tegnet forsikringen.

• Når en dækningsberettiget skade skyldes rotter, dækkes 50 procent af udgiften til anskaffelse af en rottespærre inklusiv montering i eksisterende brønd, når kloaksystemet skønnes egnet til det.

• Tv-inspektion er dækket af forsikringen, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade.

• Hvis en rotte kommer ind i huset og gnaver og ødelægger fx køkken uden, at der er brud på en stikledning, vil det være dækket af udvidet dækning. Det kræver dog, at medlemmet har tegnet forsikringen på husforsikringen.

• Rottebekæmpelse er undtaget af forsikringen, da bekæmpelse af rotter ligger ved kommunerne, og som husejere derfor betaler over skatten.

Generelt er antallet af rotteanmeldelser på Vestsjælland faldet over de seneste år. GF Forsikring opfordrer dog til fortsat at være på vagt over for de ubudne gæster (Foto: Colourbox)