Holbæk Kommune har afsat en pulje på 327.468 kr. til kompensation for dokumenteret indtægtstab som følge af aflyste, udskudte eller ændrede aktiviteter som skyldes Covid-19-restriktioner.

Puljen kan søges af selvejende kulturaktører, som kommunen lovligt kan støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Hvis det samlede beløb, som kulturaktørerne søger om, overstiger 327.468 kr., bliver midlerne fordelt forholdsmæssigt mellem ansøgerne på baggrund af ansøgernes behov. Det vil desuden indgå i vurderingen, i hvilket omfang ansøgerne har modtaget statslig Corona-støtte eller anden særlig offentlig støtte i 2020.

For ansøgninger gælder:

Ansøgninger kan kun sendes via Fritidsportalen. Alle kulturaktører, der modtager driftstilskud er allerede oprettet i Fritidsportalen med mindst en bruger. Øvrige ansøgere skal oprette sig som virksomhed, før de kan søge.

Puljen vedrører dokumenteret indtægtstab for aktiviteter i perioden 9. marts 2020 til og med 31. december 2020
Tab, som enten kan kompenseres er blevet kompenseret via statslige hjælpepakker, kan ikke dækkes via denne pulje.
Selvejende kulturaktører, som ønsker at komme i betragtning til kompensation, skal inden ovenstående tidsfrist indsende:

Fyldestgørende beskrivelse af det indtægtstab, der søges kompensation for
Det skal fremgå af ansøgningen, om ansøger har søgt og modtaget anden Corona-kompensation eller modtaget andet særligt tilskud i 2020 f.eks. sommerferieaktiviteter

Alle ansøgninger skal vedlægges:
foreløbigt regnskab for 2020 samt seneste to års regnskaber
likviditetsopgørelse pr. ansøgningstidspunktet, herunder tilgodehavender og kortfristet gæld.
Udbetaling af midler til kulturaktører vil ske snarest muligt og senest seks uger efter ansøgningsfristen.

Læs mere her

Foto: ABW