I december 2020 udgav Sundhedsstyrelsen ni anbefalinger til, hvordan man forebygger udadreagerende adfærd, håndterer konkrete voldsomme episoder, samt følger op og lærer af episoderne.

Sundhedsstyrelsen udgiver nu en række film og materialer, der kan bruges af ældreplejen i arbejdet med anbefalingerne. I alt udgives tre dilemmafilm, tre slideserier, en undervisningsfilm til unge og nyansatte, samt et inspirationshæfte til ledere.

”De tre dilemmafilm lægger op til dialog og refleksion af, hvordan anbefalingerne kan bruges i hverdagen. Filmene tager udgangspunkt i kendte dilemmaer fra medarbejdernes hverdag, og giver et systematisk indblik i, hvad man kan gøre for at forebygge mistrivsel, og hvordan man bevarer fokus på værdighed for alle i håndteringen af situationer med borgere med en udadreagerende adfærd,” fortæller enhedschef Mads Biering la Cour.

Dilemmafilmene indgår som en er en del af et undervisningsmateriale med tre præsentationer, der med afsæt i anbefalingerne indeholder faglig viden, metoder og refleksionsøvelser. Præsentationer kan bruges af faglige ledere, demenskoordinatorer og undervisere til at sætte fokus og understøtte arbejdet med anbefalingerne i praksis.

Unge og nyansatte skal klædes særligt på

En del af de nye materialer har et særligt fokus på at klæde unge og nyansatte medarbejdere på til arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd. En undersøgelse fra februar 2020 viste, at mange unge og nyansatte i ældreplejen oplever, at de mangler kendskab til, hvordan de skal møde borgere med en udadreagerende adfærd.

Undersøgelsen beskriver også, at unge og nyansatte har behov for mere viden om borgerne og demenssygdomme, samt for hvilke socialpædagogiske redskaber og tilgange de kan bruge i deres arbejde. I undersøgelsen fortæller medarbejdere, at det kan være udfordrende og tabubelagt at fortælle om, hvis de har stået med en borger, som de har oplevet som ubehagelig eller voldsom.

Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet et hæfte, som skal inspirere ledere, faglige ledere og koordinatorer til, hvordan de kan klæde unge og nyansatte på til at arbejde personcentreret med borgere med demens. Inspirationsmaterialet giver eksempler på, hvordan man systematisk kan arbejde med at give unge og nyansatte en bred introduktion til viden og kompetencer til at forebygge voldsomme episoder og styrke det trygge arbejdsmiljø, hvilket skal hjælpe til at skabe trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere.

”Som ung og nyansat er der mange nye ting, man skal sætte sig ind i og forstå, og et trygt arbejdsmiljø er udgangspunktet for at yde pleje af borgere og sikre deres trivsel. Det er en opgave, som ofte kræver faglig ledelse, og med det nye materiale forsøger vi at inspirere ledere til at være ekstra opmærksomme på at styrke kompetencerne hos unge og nyansatte i deres første tid i ældreplejen,” siger Mads Biering la Cour.

Materialerne ligger op til dialog og nogle fælles faglige refleksioner mellem ledelsen og de unge og nyansatte medarbejdere. Målet er, at undgå at medarbejderne alene bærer på vanskelige episoder, som gør dem utrygge, og som kunne være undgået med en mere målrettet introduktion.

Sundhedsstyrelsens udgiver også en animationsfilm målrettet unge og nyansatte. Filmen illustrerer en situation med en borger, som udvikler sig til en episode med udadreagerende adfærd. Med afsæt i situationen forklares, hvad der ligger bag borgerens adfærd, hvorfor situationen udvikler sig som den gør og hvordan man som medarbejder kan genetablere trygheden og trivslen for borgeren og en selv.

Læs mere her