Alle partier og lister i kommunalbestyrelsen står bag en aftale om næste års budget. Det betyder blandt andet et ambitiøst og grønt anlægsbudget samt et løft af folkeskolen og det sociale område, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Søndag den 20. september underskrev alle partier og lister i Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse en aftale om Budget 2021-2024.

”Vi er fundet sammen om en budgetaftale, der sætter velfærden for borgerne først. Jeg er glad og taknemlig for, at alle partier og lokallisten er med til at tage ansvar for budgettet. Det er et budget med rigtig mange gode elementer, men personligt er jeg særligt glad for, at vi sammen kan give flere penge til folkeskolen og til et trængt socialområde. Samtidig er det helt centralt, at vi også med aftalen fremlægger et stort anlægsbudget, der både skal være med til at indfri vores store grønne ambitioner og renovere kommunens institutioner,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Penge til velfærd og kvalitet
Folkeskolen har længe været politikernes førsteprioritet. De seneste budgetaftaler har tilført omkring 30 millioner kroner ekstra til området.

Politikerne er enige om, at det stærke fokus på kvalitet i folkeskolen skal fortsætte, og at det skal ske gennem endnu et kvalitetsløft af folkeskolen samt en ny skolestruktur.

I Budget 2021 afsætter partierne således 35 millioner til folkeskolen. En del af pengene skal skabe ro om budgetterne ude på skolerne, men der vil også være et kvalitetsløft i form af penge til ekstra lærere og pædagoger.

Som led i aftalen sendes der et forslag om en ny skolestruktur i høring samtidig med vedtagelsen af budgettet den 7. oktober. Forslaget går på, at der vil være 11 selvstændige skoler med egen ledelse, skolebestyrelse og elevråd i stedet for de nuværende fire.

Der er også ekstra penge til socialområdet. I sidste budget fik området et markant løft og med aftalen om Budget 2021 følger der yderligere 20,7 millioner ekstra om året.

De 15 millioner går til at annullere forskellige besparelser på det trængte område, og de sidste fem millioner skal gå til flere forebyggende tiltag, som på sigt kan forhindre både de menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis der sættes for sent ind.

På ældreområdet blev hjemmeplejen ved sidste budget styrket med 8 millioner kroner årligt. Dette års budgetaftale fastholder et fokus på forebyggelse og den tidlige indsats ældreområdet og muliggør en fastholdelse af serviceniveauet. Allerede i budgetforslaget var der annulleret besparelser for 4,6 millioner kroner og med aftalen annulleres blandt andet forslag om robotstøvsugere og bedre anvendelse af cafétilbud.

Erhvervsliv i fokus
Erhvervslivet kan fra næste år se frem til nogle nyskabelser. Aftalen afsætter blandt andet penge til to medarbejdere, der skal sikre kortere sagsbehandlingstider for erhvervslivet.

Herudover skal det være tydeligere, hvem virksomhederne skal kontakte, hvis de ønsker at flytte til kommunen eller hvis en eksisterende virksomhed ønsker at udvide. Her afsættes der ligeledes penge til en medarbejder, der skal fungere som kommunens udfarende erhvervsprofil. Som noget nyt vil der desuden være et åbent kontor for erhvervslivet en gang om måneden.

Anlæg og grønne løsninger

Budgetaftalen betyder at Holbæk Kommune får et af de største og mest ambitiøse anlægsbudgetter i kommunens historie.

En del af initiativerne på anlægsområdet skal bakke op om Kommunalbestyrelsens beslutning om at reducere udledningen af CO2 i hele Holbæk Kommune med 70 pct. i 2030.

Der er allerede i dag et stort fokus på at passe godt på det eksisterende byggeri, og fremover vil der særligt ved nybyggerier blive tænkt grønne løsninger ind. Det gælder hele byggeriets livscyklus, fra valg og indkøb af materialer og energiforbrug i løbet af opførelsen, til drift og vedligehold og endelig sortering, bortskaffelse og genanvendelse af materialer.

Aftalen betyder for eksempel, at fremtidige byggerier og renoveringer skal certificeres i forhold til den internationalt anerkendte bæredygtighedstandard DGNB. Dermed vil der i fremtiden blive flere byggerier som det kommende kombinerede skole- og børnehus i Knabstrup, hvor standarden benyttes.

Aftalen betyder også en hjælpende hånd til borgerinitiativet i området omkring Naturskolen i Holbæk. Her afsættes der 150.000 kr. årligt til drift og vedligehold af de grønne arealer og bygninger samt yderligere 150.000 kroner til de medarbejderkræfter, der skal til for at der fortsat kan være dyr i området.

Borgerinitiativet ønsker et nyt hegn i området, som i givet fald skal finansieres via eksterne midler. Hvis det lykkes, vil kommunen medfinansiere hegnet med de midler, der ellers skulle være brugt på renovering og vedligeholdelse af det eksisterende hegn

Flere muligheder på kulturområdet
Holbæk Kommunes blomstrende kultur- og fritidsliv bliver bemærket – også uden for kommunens grænser. Det er med til at trække nye borgere til kommunen og sikrer samtidig et bredt udvalg af oplevelser og aktiviteter for de borgere, der allerede bor i kommunen.

Aftalepartnerne ønsker at understøtte den gode udvikling, og det betyder, at Udvalget for Kultur og Fritid for første gang i flere år får penge, der kan benyttes, når den gode idé opstår, eller man får den rette anlægsansøgning.

I alt afsættes der 7,4 mio. kroner på området, hvoraf de 0,7 millioner er penge, udvalget selv kan bruge til at understøtte projekter i kommunens kultur- og idrætsfaciliteter.

Et af de projekter, aftaleparterne er enige om at øremærke midler til i budget 2021, er en pulje på 200.000 kroner, som skal gå til mindre investeringer i forsamlingshuse og kulturhuse. Dermed imødekommes mindre investeringer, som det ellers har været svært at søge penge til, fordi der typisk kræves et større projekt.

Fortsat stram styring
De mange indsatser i aftalen forudsætter dog, at Holbæk Kommune kan fortsætte den stramme styring af økonomien, som har været kendetegnende for kommunen de seneste år. Derfor giver aftaleparterne håndslag på, at der også fremover skal være fokus på overholdelsen af budgetterne og de øvrige punkter i den økonomiske politik.

Du kan læse hele budgetaftalen i vedhæftningen.

Citater fra aftalepartnerne
– Årets budget aftale er sagt på jysk slet ikke så ringe endda. DF har stort set fået de ting med som vi på forhånd havde sat som mål, og ikke mindst ærligt meldt ud om. På ældreområdet er stort set alle tidsler ryddet af vejen. Klima og Miljø området har også fået tilført ekstra midler, ligesom der er penge til naturen, indsatser i forhold til vildkatte og mågebekæmpelse. Vi er derfor i DF tilfredse med et budget, der lover godt for de kommende år.
John Harpøth, Dansk Folkeparti

– Der er mange gode aftryk af enhedslistens arbejde i næste års buget. Det gælder i forhold til folkeskolen, den grønne omstilling og i form af aflyste besparelser på ældreområdet. Der er dog fortsat mangler – her bør især handicapområdet huskes.
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten

– I Venstre er vi glade for en budgetaftale, hvor der både er plads til at tilgodese velfærd, samt en langtidsinvestering i kommunens økonomi ved understøttelse af vores erhvervsliv, og en fortsat satsning på forebyggelse.
Camilla Hove Lund, Venstre

– Radikale Venstre glæder sig over det brede forlig, hvor folkeskolen igen er prioriteret med et kvalitetsløft samt fokus på istandsættelse af faglokaler og midler til at bygge nye skoler og børnehuse. At vi i budgetaftalen har stort fokus på klimaet og miljøet er vi tilfredse med, men havde gerne set, at vi havde investeret flere midler til klimaindsatsen. Vi glæder os ydermere over, at erhvervslivet bliver tilgodeset så den nye erhvervspolitik kan realiseres. At vi har fået annulleret de besparelser på ældre- og socialområdet, der var blevet lagt op til, er vi særligt stolte over. Vi glæder os over, at der i anlægsbudgettet fortsat er fokus på vores lokalområder.
Emrah Tuncer, Radikale Venstre

– Jeg er glad for, at det for 3. år i træk er muligt at give flere penge til velfærdsområderne og at en enig kommunalbestyrelse bakker op om det. Især på det specialiserede socialområde har jeg kæmpet for det økonomiske løft på mere end 5 mio., som er “nye” penge, og som bl.a. skal bruges til flere rådgivere og bedre indsatser for børn og voksne på området.
Bente Röttig, Socialistisk Folkeparti

– Lokallistens DNA er i høj grad aflæselig i budget 2021 og overslagsårene. Det er et økonomisk ansvarligt, bredt politisk vedtaget budget med en styrkelse af lokalsamfundene, Folkeskolen og erhvervslivet. Der investeres i mennesker, og der er midler til særligt udsatte. Samtidig sikres der kommunal vækst gennem anlægsmidler og en stærk understøttelse af kommunens boligstrategi. Sidst men ikke mindst lægges sporene ud til en grønnere kommune til gavn for fremtidige generationer.
Finn Martensen, Lokallisten for Holbæk Kommune

– Konservative er gået med på budget 21 på baggrund af, at skatten og dækningsafgiften er gået i proces og at decentraliseringen er startet på skoleområdet. Konservative ønsker hele kommunen decentraliseret. En hver beslutning skal tages på laveste niveau med færrest muligt involveret.
Michael Suhr, Det Konservative Folkeparti

– Selvom der fra starten ikke var lagt op til et Liberal Alliance budget, så viste det sig under forhandlingerne der også kunne blive plads til os, det er vi glade for. Vi glæder os over der sættes penge af til at løse myldretidstrafikken ind og ud af Holbæk by, naturskolens bevarelse, de anlægsmæssige tiltag i lokalområderne og ikke mindst en aftale om vi starter med at fjerne dele af dækningsafgiften og kigge på skatterne fra 2022 til gavn for vores erhvervsliv. Kort sagt, et budget der giver noget til alle.
Søren Stavnskær, Liberal Alliance

– En aftale, hvor alle partier er med, er i sig selv et godt signal. At budgettet samtidig er det bedste i de 7 år, jeg har været med, er virkeligt rart. Og det gælder for velfærdsområderne, driften såvel som for anlæg, og det giver ro i organisationen. I socialdemokratiet er vi utrolig glade for, at vi med budgettet sætter gang i udmøntningen af boligstrategien og helt konkret sætter gang i lokale bolig projekter i Svinnige, Regstrup og på Orø. Og det er kun starten. Vi vil den lokale udvikling i hele kommunen.
Lars Roost Dinesen, Socialdemokratiet

Hent budgetaftale 2021

Pressefoto