Tre skovrejsningsprojekter på i alt 12 hektar kan nu blive en realitet på kommunal jord. Samtidig skal der oplyses mere om, hvordan private lodsejere også kan rejse skov.

Kommunalbestyrelsen har på dets seneste møde besluttet, at der på kommunal jord ved Knabstrup, Tuse og Ll. Grandløse kan blive etableret tre folkeskove. Forude venter nu arbejdet med at finde ekstern finansiering til etableringen.

”Dette er endnu et skridt i vores bestræbelse på at skabe mere biodiversitet i Holbæk Kommune. Selvom vi som kommune ikke ejer meget jord, så skal vi gå foran og rejse skov, hvor det er muligt. Det kan forhåbentlig også inspirere andre til at gøre det samme. Derfor arbejder vi også målrettet på at øge kendskabet til muligheden, og i løbet af i år vil vi lancere en informationskampagne målrettet lodsejere med arealer over to hektar. For det er blevet lettere at få tilskud til skovrejsning, og ofte skal lodsejeren kun “betale” med den jord, der plantes på,” fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Hun tilføjer, at hun også gerne ser, at de forskellige lokalfora påtager sig en dialogrolle ift. private lodsejere, hvor fx en nabolodsejer måske kan have interesse i at gå sammen med kommunen, så skovarealet kan blive større. Derudover ser udvalgsformanden også gerne, at private skovejere omdanner deres nuværende skove til fredskove, der betyder, at skoven vil beskyttet mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.v.

Målsætning om 500 hektar skov i 2030

Når de tre nye skovrejsninger er gennemført, har Holbæk Kommune rejst i alt 42 hektar ny kommunal skov, siden kommunen begyndte på det i 2021. Her er der rejst folkeskove i Tølløse, Undløse og Svinninge. På privat jord er der siden 2018 rejst 121 hektar. Dermed mangler der at blive rejst knap 340 hektar skov inden 2030.

Det er nemlig en del af målsætningen i handleplanen for klimastrategien ’Holbæk 2050’. Målsætningen for 2030 svarer til, at ca. 1,5% det nuværende landbrugsareal omlægges til skov. Inden 2050 skal der være rejst mindst 2.900 hektar skov i kommunen.

Placeringer af folkeskove

Knabstrup Folkeskov

Nordvest for det kommende bofællesskab, Alkes Have, ligger en mark. Her kan der rejses ca. 3 ha. skov på markens nordligste del, som ikke er omfattet af lokalplan. Marken har været bortforpagtet, men forpagtningen udløb med udgangen af 2023. 

Kommunen er i dialog med en gruppe borgere om projektet. Borgerne er særligt optaget af stier, et udsigtspunkt og at skabe et område i skoven, hvor borgerne selv kan plante fx frugttræer. Skoven vil ligge i sammenhæng med den del af Alkes Have, der er udlagt til rekreativt område. Der vil således være en fin overgang fra det bebyggede areal over dette område til den nye folkeskov, og der vil være offentlig adgang denne vej fra byen.

Tuse Folkeskov

Kommunen erhvervede i 2022 en landbrugsejendom, Butterupvej 48, som er beliggende på begge sider af Butterupvej, med henblik på, at ejendommen med tiden skal indgå i en kommende Tuse-Butterup Naturpark. Siden har kommunen frasolgt bygningerne med 2 ha. jord.

Selv om skoven bliver lille, vil den skabe sammenhæng mellem en mose øst for området og en lille skov mod nord. Sammen med disse vil den udgøre et samlet naturområde på ca. 10 ha. Der er dialog med Tuse Lokalforum om skovrejsningen.

Grandløse Folkeskov

Arealet er et ca. 7 ha stort kommunalt ejet landbrugsareal, som Oplevelsescenter Nyvang igennem en årrække har haft brugsretten til og har haft bortforpagtet. Marken er beliggende langs den blinde del af Oldvejen. Overfor marken ligger den sydligste del af Holbæk Fælled, et område, som i fremtiden vil blive indhegnet og fungere som hundeskov. Da der vil være mulighed for at parkere ved den kommende hundeskov, vil en kommende trampesti rundt i den nye folkeskov kunne udgå fra samme sted.

Da skoven rejses ved siden af Oplevelsescenter Nyvang, vil det være oplagt, at der samarbejdes om indretning af skoven. Der har været en indledende dialog om dette. Der vil desuden være dialog med Vipperød Lokalforum.

Selve skovene

Skovene vil blive rejst som blandet løvskov med udelukkende hjemmehørende arter med brede, artsrige skovbryn, hvor dyr, insekter og mennesker vil kunne finde nødder, bær og blomster.

Skovene vil få status af fredskov, hvilket betyder, at skoven ikke uden videre kan fældes igen. Der vil være offentlig adgang i skovene.

Det foreslås endvidere, at skovene, som de øvrige, kommunale skove, skal være urørt skov forstået på den måde, at der gerne må gennemføres biodiversitetsskabende tiltag i skovene (fx veteranisering), men ikke tages træ ud af skovene. Således indgår alt træ i et cirkulært kredsløb, hvorved det bl.a. sikres, at der er rigeligt dødt ved i skovene.

 

Pressefoto