Direktionens forslag om et samlet socialområde under navnet Social Indsats og Udvikling er nu godkendt. Høringssvarene har ført til enkelte ændringer.
I marts måned foreslog direktionen i Holbæk Kommune en samling af de sociale indsatser under et nyt kerneområde med navnet Social Indsats og Udvikling.

Styrkelse af socialområdet

Målet er en styrkelse af indsatsen for nogle af samfundets svageste borgere ved blandt andet at placere socialområdet højere på den strategiske dagsorden, skabe en mere direkte vej fra det politiske beslutningsniveau til ledere og medarbejdere og samle det økonomiske og styringsmæssige overblik hos én chef.
”Vi mener i direktionen, at det er nødvendigt at styrke de sociale indsatser. Der er et stærkt stigende behov for hjælp og støtte på det sociale område. For at yde den bedste indsats for borgerne er der brug for et fokus, som vi ikke har i dag, hvor indsatserne ligger spredt i organisationen,” siger Rasmus Bjerregaard, der er kommunaldirektør i Holbæk Kommune.

Forslaget om et nyt socialområde vil blandt andet betyde en opsplitning af det nuværende kerneområde Uddannelse Til Alle Unge og at Borgerservice rykkes fra Kultur og Fritid til Alle Kan Bidrage.

Enkelte ændringer til første forslag

Efter endt høring har direktionen på baggrund af input fra medarbejdere og andre foreslået tre ændringer til det oprindelige forslag:
– Børnespecialcentret forbliver som del af Læring og Trivsel for at sikre et godt og tæt samarbejde imellem almen- og specialindsatsen på skoleområdet.
– Holbæk Uddannelses og Studiecenter, HUSC, der huser en række videregående uddannelser og studiepladser, vil blive placeret i Vækst og Bæredygtighed for at sikre sammenhæng mellem bosætning, erhvervsudvikling og nytænkning af den kommunale rolle vedr. videregående uddannelser.
– Afdelingen for Understøttende og Udviklende Indsats, der i dag hører hjemme i Uddannelse Til Alle Unge, flyttes som samlet enhed til Alle Kan Bidrage, og chefansvaret for den kommunale ungeindsats (KUI) overføres også til Alle Kan Bidrage. Det vil sikre en samlet indsats for at få unge i uddannelse og job og dermed betyde færre unge på offentlig ydelse.
”Vi har i høj grad lyttet til de faglige argumenter fra områderne. Derfor har vi også lavet en række ændringer, som jeg mener styrker den kommende struktur. Derfor vil jeg også gerne takke for de mange gennemarbejdede input, vi har fået i høringsfasen”, siger Rasmus Bjerregaard.

Struktur på plads i august

Et flertal i Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. april det ændrede forslag til et nyt socialområde.
”Vi har siden sidste kommunalvalg haft et Socialudvalg, der har arbejdet meget målrettet med blandt andet forebyggelse og styring på området. For at komme videre med de indsatser, har vi brug for en administrativ enhed, der kan give det nødvendige fokus. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu får et samlet socialområde i Holbæk Kommune,” siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Efter Kommunalbestyrelsen godkendelse, vil der nu gå en proces i gang med individuelle samtaler med de berørte medarbejdere, tilretninger af MED-struktur og intern organisering i de berørte afdelinger.

Den nye struktur træder i kraft den 1. august.

Foto: ABW