Efter en række mediehistorier om de økonomiske forhold på Søbæk under den tidligere ejer af stedet bad borgmesteren i Holbæk Kommune i efteråret om en redegørelse for den økonomiske del af det økonomiske tilsyn, som Holbæk Kommune førte i perioden 2007-2017. Redegørelsen er nu færdig.

”Det var vigtigt for mig at få lavet redegørelsen. Når vi bliver gjort opmærksomme på udfordringer i kommunens arbejde, også selvom de ligger mange år tilbage, skal vi undersøge det. Samtidig skal vi lægge udfordringerne åbent frem, så vi kan rydde op og ændre på det, der ikke er godt nok. Derfor er jeg også glad for, at vi nu har fået redegørelsen”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Redegørelsen viser overordnet, at der var for lidt fokus på den økonomiske del af tilsynet i perioden fra 2007-2017. Derfor anbefaler den også, at Holbæk Kommune styrker tilsynet med interne skoler på sociale tilbud ved blandt andet at få medarbejdere med økonomiske og regnskabsmæssige kompetencer ind over arbejdet, at stille større krav til økonomisk gennemsigtighed hos de private tilbud og at styrke fokus på armslængdeprincip og god journalisering.

Økonomisk tilsyn var ikke godt nok

”Når vi kigger tilbage, viser redegørelsen, at vi har et oprydningsarbejde og et arbejde med kulturen i forhold til det økonomiske tilsyn. Arbejdet er i perioden udført for svingende og personafhængigt, og medarbejderne har manglet økonomiske og regnskabsmæssige kompetencer. Derfor skal vi stille større krav til gennemsigtigheden i de sociale tilbud økonomi og bruge de økonomiske- og regnskabsmæssige kompetencer i kommunen aktivt i arbejdet. Helt generelt skal vi sikre et styrket fokus på den økonomiske del af vores tilsyn”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Selvom redegørelsen peger på udfordringer i den undersøgte periode, har mange af de artikler, der har været om Søbæk, handlet om udlæg. Det er imidlertid ikke opgaven for et kommunalt tilsyn at undersøge enkelte bilag, men derimod for en revisor ud fra de regler, der gælder på det område.

Fokus på armslængdeprincip

Artikler i Ekstrabladet har problematiseret et privat forhold mellem en tidligere kommunal medarbejder i den pædagogiske, psykologiske rådgivning (PPR) og den tidligere ejer af Søbæk. Her viser redegørelsen, at kommunen tilbage i 2011 var vidende om det private forhold.

”Der er i redegørelsen ikke noget, der tyder på usaglighed i medarbejderens beslutninger. Når det er sagt, så skulle kommunen tilbage i 2011 have undersøgt, om relationen havde en sådan karakter, at medarbejderne skulle flyttes. Det gjorde vi ikke, og det var en fejlvurdering. Selvom det ligger mange år tilbage, kan og skal vi lære af det nu, og i dag vil vi ikke handle på samme måde”, siger Lene Magnussen, der er direktør i Holbæk Kommune og har været ansvarlig for undersøgelsesgruppens arbejde.

Derfor er det også en anbefaling i redegørelsen at styrke fokus på armslængdeprincippet mellem kommunen og de private tilbud. Det understreges også af, at den pågældende medarbejder og en kollega sad fysisk på et af Søbæks tilbud, indtil den praksis blev stoppet af en nyansat leder.

”Det var dengang en praktisk foranstaltning, fordi det meste arbejde i området foregik på Søbæks tilbud. Men som kommune skal vi ikke sætte hverken medarbejdere, de private tilbud eller offentligheden i en situation, hvor der kan opstå tvivl om habiliteten. Det skal vi lære af, så det ikke gentager sig”, siger Lene Magnussen.

Manglende journalisering

Redegørelsen har udover de øvrige udfordringer med tilsynet vist en utilstrækkelig journaliseringspraksis på området.
Af samme grund vil journaliseringspligten også blive indskærpet i Holbæk Kommune som et resultat af redegørelsen.

Fakta

Holbæk Kommune har i perioden fra 2007-2017 haft skiftende ansvar i forhold til økonomiske tilsyn med private tilbud. En stor del af tilsynet – både det faglige og det økonomiske – er flyttet til Socialtilsynene ved deres dannelse i 2014. Holbæk Kommune fører dog i dag et fagligt og økonomisk tilsyn med de interne skoler. Det vil sige skoletilbud i tilknytning til et socialpædagogisk opholdssted eller en døgninstitution.

I forhold til det økonomiske tilsyn med de interne skoler anbefaler redegørelsen:

• Det skal understreges over for nuværende og fremtidige medarbejdere, at god og konsekvent journalisering er et ufravigeligt krav.
• Det økonomiske tilsyn styrkes fremadrettet ved, at Holbæk Kommunes økonomimedarbejdere involveres i og bidrager til den årlige behandling af regnskaber og budgetter fra de interne skoler.
• Det præciseres overfor tilbuddene, hvordan de skal redegøre for de økonomiske forhold, så f.eks. budget og regnskaber er direkte sammenlignelige.
• Der udarbejdes en præcisering af, hvordan bekendtgørelsen skal forstås, og hvordan vi sikrer, at retningslinjerne bliver implementeret.
• Der indhentes viden fra KL og andre kommuner om, hvordan andre kommuner griber tilsynet an.
• Der skal ved indgåelse af nye aftaler med private aktører fremover være større opmærksomhed på det foreliggende aftalegrundlag, herunder ske inddragelse af de relevante faglige kompetencer.
• For at sikre, at der ikke kan sås tvivl om habiliteten i opgaveløsningen, indskærpes ledelsens opmærksomhed på private relationer mellem medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere fremadrettet.
• Det skal understreges overfor nuværende og fremtidige medarbejdere, at de skal gøre deres leder opmærksom på enhver relation, der kan indebære, at medarbejderen er inhabil, og problematikken skal fremadrettet adresseres i personalehåndbogen.

Foto: ABW