Nyt forsøg i hjemmeplejen skal skabe tryghed hos den ældre og større trivsel blandt medarbejderne
Et ansigt du kender, når hjemmeplejen kommer på besøg, og større trivsel hos medarbejderne, der i højere grad kan bruge deres faglighed til gavn for de ældre. Det er tankerne bag faste teams i ældreplejen.

Et forsøg i hjemmeplejen skal de kommende år afdække, om faste selvstyrende teams kan gøre hverdagen bedre for de ældre borgere, der modtager hjemmehjælp i Holbæk Kommune. Samtidig skal det også gerne øge arbejdsglæden blandt medarbejderne, så vilkårene for rekruttering og fastholdelse styrkes.

Det bliver hjemmeplejedistrikterne Regstrup og Mårsø, der indgår i de første afprøvninger med faste teams, og John Harpøth, formand for Udvalget for Ældre og Sundhed, glæder sig til at følge forsøgsprojekterne, som han har en forventning om vil blive en gevinst i hjemmeplejen.
”Som det er nu, oplever en del ældre ofte, at de skal lære en ny medarbejder at kende, når det banker på døren. Det stjæler noget af den tid, som medarbejderne ellers skulle bruge på at pleje de ældre.

Gevinsten ved selvstyrende teams er, at vores medarbejdere derfor i højere grad kan fokusere på den pleje, som den enkelte ældre har behov for. Medarbejderne vil bringe deres faglighed og kendskab til den enkelte ældre mere i spil. Det giver øget trivsel, og erfaringerne peger også på et lavere sygefravær blandt medarbejderne i de faste teams,” fortæller John Harpøth, der formand for Udvalget for Ældre og Sundhed. Han fremhæver desuden, at med faste teams får de ansatte bedre mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde og bruge deres store faglighed. Det kan være med til at øge trivslen og arbejdsglæden, hvilket igen også vil være med til løse op for den udfordring, som der er med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på ældreområdet.

Inspiration fra andre kommuner skal skabe en Holbækker-model

En række danske kommuner arbejder i disse år på at udvikle ældreområdet blandt andet med inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model. Modellen lægger op til en integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje med fokus på organisering af plejen i faste selvstyrende teams. Erfaringerne peger på, at organisationsformen har medført en bedre sammenhæng, en bedre tværfaglig indsats med afsæt i borgerens behov, en bedre borgeroplevet kvalitet og et reduceret sygefravær blandt personalet.

”Forsøgsprojektet i Holbæk Kommune vil tage afsæt i de erfaringer, som andre kommuner i Danmark og udlandet har gjort sig. Ud fra dette skal vi finde vores egen vej for, hvordan faste selvstyrende teams i hjemmeplejen kan være med til at skabe bedre kvalitet i den service, der hver dag leveres hos de ældre. For det styrker fagligheden og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Vi skal dermed udvikle en Holbækker-model til alles bedste, og som alle kan se sig ind i,” fortæller John Harpøth.

Fakta

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2022-2025 afsat 4 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til at udvikle og afprøve en model for faste selvstyrende teams i hjemmeplejen i Holbæk Kommune.

Hjemmeplejedistrikterne Regstrup og Mårsø er udpeget til at teste implementering af faste selvstyrende teams, som danner grundlag for en evalueringsrapport.

Formålet er at afprøve en model for opstart af faste selvstyrende teams i nye hjemmeplejedistrikter samt fortsat afprøvning af forandringstiltag i de eksisterende faste teams. Herigennem vil vi kunne beskrive anbefalinger til en fuld model for faste teams i hjemmeplejen til eventuel udbredelse til den øvrige hjemmepleje i Holbæk Kommune ultimo 2024.

Læs kommissorium for afprøvning af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen i Holbæk Kommune: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/a2cb9464-7a47-4b57-8532-d9528b315b44/?redirectDirectlyToPdf=false

Foto: ABW