En fælles udviklingsplan skal forløse et uindfriet potentiale på Sjælland og øerne ved at give udvalgte feriesteder et kvalitetsløft. Bag planen står 17 sjællandske kommuner, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Sjælland har Danmarks største koncentration af sommerhuse og tiltrækker hvert år knap 5 mio. turistovernatninger. Men målt på udviklingen i antallet af overnatninger halter turismen i Region Sjælland efter resten af Danmark. I 2018 var der nemlig 0,4 % færre turistovernatninger på Sjælland og øerne end i 2017. Til sammenligning voksede turismen på landsplan med 3 %. Men den mangfoldige natur og kulturarv gør samtidig Sjælland til noget særligt, og turismen har et stort uudnyttet potentiale som væksterhverv.

Derfor er der nu en udviklingsplan for Sjælland og øerne på vej, som skal styrke Sjælland som destination til gavn for både besøgende og beboere – det sidste f.eks. i form af nye arbejdspladser. Planen vil bygge på det gode, der findes i forvejen, og skabe fokuseret udvikling på udvalgte steder – blandt andet ud fra principper om kvalitet og bæredygtighed. Konkret er målet at øge omsætningen skabt af turisme med mindst 2 mia. kr. frem mod 2025, så den samlede turismeomsætning på Sjælland og øerne kommer op på 15 mia. kr.

 – Med en fælles udviklingsplan vil vi styrke turismen på Sjælland ved at skabe en stærkere sammenhængskraft og prioritere udviklingen der, hvor der er allermest potentiale. Sjælland har meget at byde på af kultur- og naturoplevelser, og vi vil også se på, hvordan vi kan udnytte synergieffekterne med storbyturismen i København. Med Realdanias beslutning om at gå ind i arbejdet har vi fået samlet et stærkt hold, siger formand for styregruppen og bestyrelsesmedlem i Dansk Kyst- og Naturturisme, Helle Reedtz-Thott.

Det er de 17 sjællandske kommuner, turistorganisationerne på Sjælland og øerne og Dansk Kyst- og Naturturisme, der i fællesskab finansierer og samarbejder med Realdania om projektet med en fælles udviklingsplan. Arbejdet er desuden medfinansieret af erhvervsfremmemidler fra Region Sjælland.

– Forudsætningerne for at skabe en større omsætning er til stede. Sjælland har et stærkt udgangspunkt på flere felter, bl.a.  inden for fødevarer, som kan bringes bedre i spil gennem et tættere samarbejde på tværs af geografi og værdikæder. Der er behov for en stærkere tematisering af det sjællandske DNA og for flere investeringer i overnatningskapacitet, men det er vores forventning, at vi vil kunne skabe mere turisme, også i den eksisterende kapacitet bl.a. ved at få mere ud af ydersæsonerne, siger John Brædder, som er borgmester i Guldborgsund Kommune og medlem af styregruppen for projektet.

Udviklingsplanen for Sjælland og øerne bygger videre på erfaringer, som Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania har gjort på den jyske vestkyst om en fælles udviklingsplan for et større geografisk område. Her har man defineret nogle principper for udviklingen af kystbyerne på Vestkysten, som nu vil blive overført til en sjællandsk virkelighed.

– De 17 kommuner i KKR Sjælland har sammen med Erhvervsministeriet taget initiativ til den fælles udviklingsplan. Den kan være med til skabe ny vækst og danne afsæt for en koordineret og fokuseret indsats samt tiltrække nye private investeringer i turismen, og det har vi i kommunerne store forventninger til, siger formand for KKR Sjælland, Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.”

Som første fase af projektet gennemføres en kortlægning af styrkepositioner og potentialer på Sjælland og øerne og en markedsanalyse i Danmark og Tyskland. Derudover bliver gennemført en undersøgelse af turisternes tilfredshed med oplevelsen på feriesteder rundt omkring i geografien. Udviklingsplanen udarbejdes i en proces i løbet af 2019 og forventes lanceret primo 2020.

Fakta om Udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne

Udviklingsplanen er sat i gang efter aftale mellem KKR Sjælland og Erhvervsministeriet som resultat af en politisk dialog. Alle 17 kommuner i Region Sjælland bidrager til arbejdet, der bygger videre på et forarbejde lavet af repræsentanter for destinationsselskaber og turismeerhvervet i Sjællandsregionen.

Udviklingsplanen skal medvirke til øget vækst og bidrage til at nå følgende mål:

 • En turismeomsætning i de 17 kommuner på 15,0 mia. kr. i 2025 (mod 12,8 mia. kr. i 2017)
 • En gennemsnitlig stigning i døgnforbrug (i faste priser) pr. turistovernatning i kyst- og naturturismen på 3 % p.a. i perioden 2018-2025
 • En gennemsnitlig gæstetilfredshed i 2025 på mindst det nationale gennemsnit for kyst- og naturturister

Styregruppe for udviklingsplanen

Der er nedsat en styregruppe for arbejdet med udviklingsplanen med følgende medlemmer:

 • Advokat Helle Reedtz-Thott (formand)
 • Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune
 • Borgmester John Dyrby Paulsen, Slagelse Kommune
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Damgaard, Sorø Kommune
 • Sekretariatschef Jens Böhme, Realdania
 • Direktør Mikkel Aarø-Hansen, Wonderful Copenhagen
 • Direktør Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Direktør Hans-Jørgen Olsen, Visit Odsherred
 • Direktør Martin Bender, Visit Sydsjælland-Møn
 • Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, Vordingborg Kommune

Om Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst‑ og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst‑ og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst‑ og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele. Se mere på

www.kystognaturturisme.dk