Ældreområdet udvikler sig, og derfor har Udvalget for Ældre og Sundhed arbejdet med en revidering af kommunens Ældrepolitik. Kommunalbestyrelsen har godkendt politikken, der derfor nu kommer i en ny udgave.

Det overordnede formål med Ældrepolitik er, at den gennem forskellige indsatser sikrer ældre borgeres værdighed, sundhed, selvbestemmelse og livskvalitet. Også når behovet for hjælp bliver nødvendigt for at få dagligdagen til at fungere.

Ældrepolitikken 2021-2025 fungerer som en opdatering af den tidligere ældrepolitik. Omdrejningspunktet er fortsat det gode ældreliv og borgernes oplevelse af god livskvalitet. Det er også de samme temaer, men i en ny sammenhæng. Temaerne er nu er sammenfattet under værdierne frihed, tryghed og fællesskaber.

Målsætningen er, at ældre borgere i Holbæk Kommune kan bevare deres hverdag som sunde og aktive borgere. For at understøtte den gode hverdag fokuserer ældrepolitikken derfor også på forebyggelse med udgangspunkt i den enkelte borgers potentiale og ressourcer.

De tre værdier

Frihed, tryghed og fællesskab er Ældrepolitikkens tre grundlæggende værdier. De bunder i, at det for mange ældre er forbundet med stor frihed at kunne klare sig selv længst muligt. Men friheden til at kunne klare sig selv skal følges af trygheden om at vide, at kommunen står klar, hvis behovet for hjælp opstår.

Derudover giver fællesskaber mulighed for at fortsætte et aktivt liv, hvor den enkelte kan bringe sine ressourcer i spil. Og et godt og aktivt liv skaber netop værdi for det enkelte menneske.

Opbygningen omkring værdier i Ældrepolitikken giver mulighed for at navigere efter netop værdierne, men målsætninger kan skiftes ud undervejs, så de hele tiden passer til virkeligheden.

Værdierne støtter desuden op om de mål, der findes i kommunens Værdighedspolitik, Demensstrategi, Rehabiliteringsstrategi og Rekrutteringsstrategi. Derudover er Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram også retningsgivende for udviklingen af Ældreområdet.

Med værdierne og resten af den reviderede Ældrepolitik er det muligt at være på forkant med fremtidens udfordringer og muligheder. Det sker konkret gennem politikkens udmøntning, hvor strategier og tiltag vil kredse om blandt andet relationer, medbestemmelse, sammenhængende forløb, teknologi.

Læs mere her

Foto: ABW