Nær og nem lægehjælp ved akut sygdom. Hurtig og bedre diagnosticering og dermed hurtig og bedre behandling. Og en lægevagt, som er bemandet af læger – suppleret med yderligere bemanding i form af sygeplejersker og paramedicinere. Det er grundelementerne i den nye lægevagt, som Regionsrådet nu har vedtaget rammerne for:

– Det er en moderne og forbedret lægevagt, der peger langt ind i fremtiden, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

– Lægevagten udgør en hovedhjørnesten i det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. Det er her, den afgørende indledende diagnose skal stilles og herfra, borgerne guides videre til den rigtige behandling og de rigtige kompetencer.

Bemandet af læger

Lægevagten vil blive bemandet med det samme antal læger i telefonkonsultationen som i dag. Borgerne vil som udgangspunkt fortsat få en læge i røret, når de ringer til vagtlægen – suppleret af sygeplejersker i perioder med spidsbelastning.

Borgerne vil også blive mødt af en læge i de 11 vagtlægekonsultationer, og de vil få besøg af en læge ved sygebesøg.

– Jeg er glad for at notere, at Lægevagten fortsat skal være en lægevagt, som vi kender den med den lægefaglige ekspertise som det centrale omdrejningspunkt, siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for de praktiserende læger i Region Sjælland.

Tidligere i år indgik Region Sjælland en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Sjælland om, at regionen skal overtage hele ansvaret for Lægevagten fra og med den 1. oktober 2022. Siden aftalen blev indgået har Region Sjælland aktivt indhentet viden og erfaringer fra både borgere, praktiserende læger, fageksperter og forskere i Danmark og internationalt.

– Det er en spændende og ambitiøs model, som regionen har fremlagt, men min bekymring vil uændret være den fremtidige rekruttering af den lægelig bemanding, siger Camilla Høegh-Guldberg.

Én telefonisk indgang

Ét enkelt firecifret telefonnummer skal give adgang til alle akutområder, dvs. adgang til akut lægehjælp, psykiatri eller sundhedsfaglig rådgivning om f.eks. borgernes symptomer. Det nye firecifrede telefonnummer afløser de seks forskellige telefonnumre i den nuværende ordning:

– Vi vil skabe et sundhedsvæsen, der er mere nært og sammenhængende. Den nye, samlede og forenklede telefoniske indgang, øger tilgængeligheden og gør det lettere for borgerne, siger Trine Birk Andersen, formand for Udvalget for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Bedre diagnostik – bedre behandling

Bedre diagnostisk udstyr, bl.a. på konsultationsstederne og i nye, fuldt udstyrede akutbiler, som køres af højt uddannede paramedicinere – det er også en del af den nye lægevagt:

– Bedre diagnostik giver større patientsikkerhed og sikrer ofte hurtig igangsættelse af den rigtige behandling i borgerens eget hjem. På den måde forebygger det unødvendige indlæggelser på sygehuset og frigiver ressourcer, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Paramedicinere får en vigtig funktion. I de decentrale konsultationer vil de bistå lægerne ved bl.a. at foretage målinger og hjælpe med håndtering af akut dårlige patienter, ligesom paramedicinere vil understøtte lægen ved sygebesøg.

Lægevagten er en vigtig del af regionens sundhedsvæsen

Regionrådsformand Heino Knudsen ser den nye politiske aftale om lægevagten som fundamental for Region Sjællands ambitioner på hele sundhedsområdet:

– Nær og lige adgang til Lægevagten, uanset hvor du bor i vores store region, har hele tiden været et kardinalpunkt for mig. Tak til borgerne, tak til PLO og tak til alle andre, der har bidraget til udviklingen af den nye lægevagt, siger Heino Knudsen.

Fakta:

Bemanding – en lægevagt bemandet af læger

Lægevagten bemandes af læger. Der vil være det samme antal læger i visitationen som i dag.
For at sikre borgerne en hurtig adgang til lægevagten i de perioder, hvor telefonerne er særligt belastede, vil lægerne blive suppleret med sygeplejersker.
Sygeplejerskerne skal i forbindelse med visitationen anvende en visitationsguide og vil altid have mulighed for at konferere med en speciallæge i almen medicin eller viderestille borgerne til en læge, hvis borgerne ønsker det. Borgerne kan altid komme til at tale med en læge.
Alle 11 konsultationer vil være bemandet med samme antal læger som i dag. I de seks konsultationer på regionens akutsygehuse vil serviceniveauet blive øget ved, at der udover læger bliver ansat sygeplejersker til at bistå med ikke-lægefaglige opgaver. Det drejer sig f.eks. om overlevering af patienter til den kommunale hjemmepleje, bestilling af transport til patienter, der skal akut indlægges, prøvetagning mv.
Bedre diagnostik

I de decentrale konsultationer vil serviceniveauet blive øget ved, at paramedicinere bistår lægerne ved bl.a. at foretage målinger og hjælpe med håndtering af akut dårlige patienter.
Sygebesøg: Antallet af udkørende biler til sygebesøg vil blive øget i forhold til i dag. Fra fire til seks biler dag og aften, og fra tre til fire biler om natten.
Dag og aften vil lægen aflægge sygebesøg og blive understøttet og transporteret af en paramediciner eller advanced paramediciner i en fuldt udstyret akutbil. I dag foregår transporten via taxa.
Om natten vil paramedicinere selv forestå sygebesøg med videokontakt til en læge. Der vil altid være en læge i bagvagt til at køre ud til vurdering af, om det er nødvendigt at indlægge en borger med alvorlig psykiatrisk problemstilling. Antallet af læger i visitationen om natten vil derfor blive øget fra to til tre for at kunne understøtte paramedicinerne.
I alt 11 lægevagtskonsultationer

De decentrale konsultationer bevares. Der vil således i alt være 11 lægevagtskonsultationer:
De seks centrale lægevagtskonsultationer beliggende på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.
De fem decentrale konsultationer i Nykøbing Sj., Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nakskov.
Lettere, samlet telefonisk adgang

Samlet telefonisk indgang: Med indførelse af Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade vil akutområdet bestå af to dele med to centrale telefonnumre. 112 for akut livstruende tilstande (AMK vagtcentral) og et nyt firecifret nummer for alle øvrige henvendelser på akutområdet – lægevagten, akuttelefonen (skadestue), psykiatriens akutmodtagelse og rådgivningstelefonen.
Det er endnu ikke vedtaget, hvad der skal være det nye firecifrede telefonnummer. I øjeblikket arbejdes der på at finde et nummer, der er let for borgerne at huske og bruge.

Kilde

Foto: ABW