Interessen for grønne projekter er stor i Holbæk Kommune, og derfor arbejdes der på at give naturen endnu bedre vilkår. En borgergruppe under Tuse Lokalforum ønsker at skabe Tuse Naturpark, der skal være et vildt naturområde i og omkring en del af Kalve Ådal, som ligger mellem Tuse og Butterup.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at støtte op om projektet, og med købet af ejendommen på Butterupvej 48 er realiseringen af naturparken kommet et stort skridt nærmere.

”Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi alle har en opgave med at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Visionen for Tuse Naturpark er at binde Tuse og Butterup sammen med et grønt og rekreativt areal til fordel for både lokalområdets beboere og biodiversiteten i området. Så det giver god mening, at vi som kommune investerer i projektet og skaber ny natur et sted, hvor det vil være til stor glæde for borgerne, som for manges vedkommende føler stort medejerskab for projektet. Desuden harmonerer omlægning af landbrugsjord til natur med vores klimastrategi ’Holbæk 2050’ og indsatser for biodiversiteten,” fortæller Karen Thestrup Clausen, formand af Udvalget for Klima, Miljø og Natur, der tilføjer, at udover de klimamæssige gevinster, så er muligheden for at kunne bevæge sig i naturen også positivt for vores sundhed, og når området med tiden opnår en større biodiversitet, så vil det være værdifuldt for skoler til udeundervisning, hvorved viden om natur og biodiversitet hos børn og unge styrkes.

Miljø- og klimamæssige gevinster
Klima: Projektet vil bidrage positivt i klimaregnskabet, da udtagning af landbrugsjord medfører mindre udledning af CO2.
Biodiversitet: Der forventes en stigning i antal arter i området, herunder planter, insekter, fugle, svampe m.m. som følge af ophør af dyrkning og ny naturs opståen.
Vandmiljø: Jo flere landbrugsarealer i ådalen, der tages ud af drift, jo mindre belastes vandmiljøet i Kalve Å.
Ejendommen, der omfatter stuehus, staldbygning, lade og marker, hvor der dyrkes konventionelt landbrug, har et samlet areal på 11 ha. Det er planen, at bygninger og 3 ha jord skal frasælges, og de resterende ca. 8 ha jord skal indgå i Tuse Naturpark.

Kilde

Foto: ABW