Der er et stort miljø- og naturmæssigt potentiale i det fælles spildevandsprojekt mellem Holbæk og Odsherred Kommune. En vigtig forudsætning for projektet er dog, at gennemførslen ikke fører til merudledning af næringsstoffer i Sejerø Bugt, der er et Natura 2000 område og dermed rummer en særlig værdifuld natur. Samtidig må projektet ikke forringe badevandskvaliteten i Nekselø Bugt.

Derfor er arbejdet med at indsamle data for den nuværende miljøtilstand og udledning af næringsstoffer i Sejerø Bugt og Nekselø Bugt netop nu gået i gang. På den måde kan man få klarlagt, hvor følsomme områderne er for ændringer. Resultaterne af analysearbejdet forventes at være færdig medio 2021.

John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune, og formand for projektets politiske styregruppe, ser frem til resultaterne af de vigtige undersøgelser:

”Vi har aftalt politisk, at det fælles spildevandsprojekt ikke må forringe miljøtilstanden og badevandskvaliteten i Sejerø Bug og Nekselø Bugt. Derfor har vi brug for at kende niveauet, som det er i dag, og vi er gået i gang med miljø- og konsekvensberegningerne. Det faglige grundlag for beslutningen skal være på plads, og når vi har resultaterne, kan vi vælge den bedste løsning i det videre forløb, og fra Holbæk Kommunes side skal den bedste løsning findes, da vi ikke vil gå på kompromis,” fortæller John Harpøth.

Vagn Ytte Larsen, der er næstformand for Miljø- og Klimaudvalget i Odsherred Kommunes byråd, er enig:

”Vi ved, at den fælles renseløsning vil være en stor og tiltrængt miljøgevinst for Isefjord og Holbæk Fjord. Men løsningen skal skrues sådan sammen, at vi opnår de positive gevinster uden at påvirke andre naturområder negativt. Det er præcis det, vi skal bruge de kommende analyser til. At vælge den kloge og rigtige løsning. Vi er helt klar over, at mange er bekymrede for, hvad en ny spildevandsrenseløsning måske vil kunne betyde for Sejerø Bugt og Nekselø Bugt. Jeg kan forsikre om, at vi ikke kommer til at gennemføre et projekt, der forringer miljøtilstanden og vandkvaliteten,” siger Vagn Ytte Larsen.

Den fælles spildevandsløsning

Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres, og derfor er det besluttet at undersøge muligheden for et fælleskommunalt spildevandsprojekt mellem Holbæk Kommune og Odsherred Kommune. Resultatet skal medføre en bedre vandkvalitet i både Isefjord og Holbæk Fjord samt sikre uændret udledning af næringsstoffer til Sejerø Bugt via et nyt vådområde.
Isefjord er et stort, men også et sårbart vandområde. Kommunerne omkring Isefjord er forpligtede til at arbejde for, at miljømålsætningerne for vandmiljøet i Holbæk Fjord og Isefjord bliver opnået. I dag udleder Holbæk og Odsherred kommuner store mængder af næringsstoffer til fjorden, og der er behov for at intensivere miljøindsatsen gennem investeringer i nye og bedre renseløsninger.

Holbæk og Odsherred kommuner har derfor besluttet:

At gennemføre et fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner, hvor der etableres nye spildevandsløsninger fra renseanlæggene i Holbæk, Gislinge og Svinninge til Fårevejle Renseanlæg, som udbygges og moderniseres.
At det fælles spildevandsprojekt skal realiseres inden for en 6-10 årig periode.
Ambitionen med miljøprojektet er i væsentlig grad at reducere udledning af næringsstoffer til Isefjord. Det er dog forudsat, at det ikke påvirker miljøtilstanden i Natura2000-området Sejerø Bugt, at det ikke betyder merudledning af næringsstoffer, og at det ikke forringer badevandskvaliteten i Nekselø Bugt.

Læs mere her

Foto: ABW