Sundhedsplatformen blev indført i Region Hovedstaden og Sjælland i 2016 og -17 for at skabe mere sammenhæng i behandlingen, mere inddragelse af patienterne og hurtigere adgang til resultater.
​Medarbejderne i de to regioner har i april svaret på en brugerundersøgelse. Tilfredsheden er stigende, men undersøgelsen peger også på områder, hvor arbejdet med forbedringer for medarbejderne skal fortsætte.

I april har 14.628 medarbejdere på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden svaret på en brugerundersøgelse af den elektroniske patientjournal. Generelt er der stigende tilfredshed at spore i forhold til sidste måling i september 2019.

Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) er glad for den stigende tilfredshed.

– Vi kan se, at arbejdet med at udvikle og forbedre medicinområdet tilsyneladende er ved at bære frugt – medarbejdernes vurdering peger den rigtige vej. Ligesom flere medarbejdere oplever, at patientjournalen understøtter det daglige arbejde med patienter, personalet får de oplysninger, de har brug for og brugerfladen fungerer bedre.

Men Heino Knudsen understreger, at der fortsat er brug for politisk og ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med Sundhedsplatformen – og bakkes op af regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S).

– Læger og sygeplejersker har sat sig ledelsesmæssigt for bordenden. Det har givet fokus på at udvikle, hvor der er størst efterspørgsel hos det sundhedsfaglige personale, og hvor effekten er “mest for flest”. Det er rigtig godt, men der er også områder, hvor medarbejderne ikke oplever, at det er nemt og overskueligt at arbejde med for eksempel patienternes forløb, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er tilfreds med, at de kritiske områder, som medarbejderne peger på – også netop er de områder, som regionerne er i gang med at udvikle.

Patientjournalen skal bruges fuldt ud

Men der er også andre områder end blot udvikling, der skal arbejdes videre med. Ekspertrådets evaluering, brugertilfredsundersøgelsen og det tætte arbejde mellem klinikere og it-personale peger også på, at der er brug for andre indsatser.

– Det er helt afgørende, at vi fortsat arbejder på den fulde udnyttelse af patientjournalen i begge regioner. Det er her hospitaler og sygehuse har et ansvar, så alt det, der udvikles og forbedres af klinikerne, også bliver kendt og taget i brug – og det er en svær formidlingsopgave, som hospitaler og sygehus ikke er i mål med, siger Bodil Ørkild, lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital og ansvarlig for udviklingen af området for lægernes brugergrænseflade, som er et af de syv områder, hvor de sundhedsfaglige har sat sig spidsen for udviklingen.

Udviklingen indenfor de syv fokusområder følges tæt både klinisk og politisk.

I et mere og mere digitaliseret sundhedsvæsen er det nødvendigt, at klinikerne kommer tæt på udviklingen, så dét, der er behov for, rent faktisk også er dét, der udvikles. Der, hvor vi kaster os ind i arbejdet, kan vi se en positiv effekt for klinikerne, siger Bodil Ørkild.

Nyt besøg af eksterne eksperter

På bestilling af koncernledelsen i Region Hovedstaden har to medlemmer af Ekspertrådet efter årsskiftet været på genbesøg for at se på, hvordan regionen arbejder med de anbefalinger i arbejdet med Sundhedsplatformen, som de fik af Ekspertrådet i august 2019, og de samme eksterne eksperter er i øjeblikket på besøg i Region Sjælland.

Brugernes svar
14.628 ud af 49.862 adspurgte medarbejdere på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden har svaret på brugerundersøgelsen. Svarprocenten er på 29 pct. og tilstrækkeligt repræsentativ.
Tilfredsheden med Sundhedsplatformen er samlet set stigende i begge regioner sammenlignet med resultaterne af brugerundersøgelsen i 2019. Den samlede tilfredshed er på en skala fra 1-5 steget fra 2,7 til 3,0.
Der er en høj grad af ensartethed i besvarelserne på tværs af regionerne og forskellene mellem regionerne er udlignet sammenlignet med resultaterne af brugerundersøgelsen i 2019, hvor niveauet for Region Sjælland var en smule lavere end Region Hovedstaden.
Resultaterne viser, at der er mindre forskelle i tilfredsheden imellem faggrupper end det var tilfældet i brugerundersøgelsen 2019. Lægegruppen er fortsat mere utilfredse end de øvrige faggrupper.
De funktionsområder i Sundhedsplatformen som flest respondenter peger på fortsat kan forbedres er:
Overblik over patienten/patientforløb
Klinisk dokumentation (f.eks. notater, vurderingsskemaer, patientplaner
Medicineringsprocessen inkl. Fælles Medicinkort (FMK)

Læs mere her

Foto: ABW