Hen over efteråret og vinteren modtager Holbæk Kommune altid et stigende antal anmeldelser om rotter.
Det er derfor vigtigt at du er opmærksom på de forhold, at du som grundejer har pligt til at sikre på din ejendom for at begrænse rotters levemuligheder.

Nedenstående er eksempler på forhold, som borger har ansvar for er i orden:

Ydermure, vinduer m.v. skal være intakte.
Ejendommens sokkel skal overalt være intakt, ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte.
Yderdøre og porte skal slutte tæt, huller og revner i gulve, vægge og lofter i stalde og lader m.v. skal repareres, hvis der er utætheder.
Afløbsbrønde fra stalde, møddinger, samlebrønde m.v. skal være tætte.
Tagnedløbsrør skal udmunde i kloakrist eller dæksel.
Korn og foderstoffer skal, så vidt muligt, opbevares utilgængeligt for rotter.
Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og lignende kræves rottesikret.
Materialer og lignende, som ligger i det fri, klodses op over jorden og frit fra mur og hegn.
Bevoksning langs stalde, skure m.v. kan kræves fjernet.
Jorden omkring bygninger skal holdes fri for ukrudt, mindst en halv meter, så man nemt kan se evt. tegn på rotter.
Permanente komposteringsbeholdere kan kræves rottesikret med rottenet.
Alt spiseligt affald, herunder dagrenovation, skal opbevares utilgængeligt for rotter.
Fodring af vilde fugle må ikke have større omgang, end at maden dagligt bliver fortæret af fuglene.
Er der defekter i samlebrønde og afløbsledninger i form af revner eller huller, skal de udbedres af autoriseret kloakmesters.
Grundejers kontrol omfatter også tagnedløb, medtilhørende brønd.
Hvis du har mistanke om rotter eller har observeret en rotte, skal du anmelde det til kommunen, hvorefter du vil blive kontaktet af en rottebekæmper.
Kommunens rottebekæmpere vil i forbindelse med rottebekæmpelsen altid rådgive og vejlede dig om forebyggelse af rotter.

Du kan anmelde rotter her

Foto: ABW