Et flertal på 29 ud af 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om Budget 2023. Det betyder blandt andet boligudvikling og penge til lokalområderne, flere lokale tilbud til unge og en styrkelse af børnespecialområdet.
Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Ny Holbæk, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har netop indgået en aftale om Budget 2023-2026 i Holbæk Kommune.

Selvom inflation, stigende udgifter til el og varme samt en stram regeringsaftale sætter sine begrænsninger i kommunerne, er der i Holbæk Kommune plads til forsat udvikling.

”Lige nu ser vi store besparelser i mange af de andre kommuner. Den situation er vi heldigvis ikke i hos os. I stedet har vi indgået en aftale, hvor 29 ud af 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag, og hvor vi på grund af en mangeårig styring af økonomien fortsat kan prioritere velfærden for både store og små. Jeg vil gerne takke de øvrige partier for aftalen, men også for de år, der går forud. Det er det, der gør, at vi blandt andet i dag kan glæde os over, at vi sammen kan tilføre ekstra penge til forebyggelse på børneområdet, sætte nye penge af til fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet og prioritere boligudvikling i vores lokalområder”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Børnespecialområdet
Holbæk Kommune bruger i sammenligning med andre kommuner færre penge på børnespecialområdet. Partierne bag aftalen ønsker at styrke forebyggelsen og den tidlige indsats, og derfor tilføres området fire millioner kroner ekstra til næste år.

I det budgetforslag, der har været i høring, var der desuden indarbejdet en prioritering af ti millioner kroner fra voksenspecial- til børnespecialområdet.

Her har partierne bag aftalen dog besluttet, at man har det som ambition at bruge de ti millioner kroner ekstra på børnespecialområdet i 2023. Rent praktisk flytter man dog ikke pengene i budgetterne på forhånd. Ansvaret for at realisere ambitionen lægges hos Socialudvalget.

Fritidstilbud til unge
I dag er der fire skoledistrikter, der ikke har en kommunal ungdomsklub. Det vil partierne bag budgetaftale gøre noget ved og afsætter derfor 300.000 kroner om året i hver af de manglende skoledistrikter. Det vil sige: Gislinge, Tuse og Udby, Kildebjerg samt Ugerløse, Store Merløse og Stestrup skoledistrikter.

Midlerne gives til de enkelte projekter, som skal udformes sammen med de unge og som kan føres ud i livet i samarbejde med lokalforum, lokale foreninger eller andre.

Egne midler til lokalområderne
Parterne bag aftalen mener, at der skal penge ud, som kan bruges lokalt. Derfor afsætter de en million kroner, der skal fordeles til alle lokalområderne undtaget Holbæk By.

Midlerne skal være brugt efter tre år, hvorefter modellen evalueres.

Ældreområdet
Ved indgåelsen af sidste års budget blev der indledt et partnerskab, der skulle arbejde med en af de helt store udfordringer på ældreområdet; nemlig rekrutteringen af medarbejdere.

Partnerskabet, som består af repræsentanter fra FOA, Holbæk Jobcenter og ældresektoren i Holbæk Kommune, forventes at komme med sine anbefalinger i april 2023.

Derfor afsætter partierne fire millioner kroner i 2023 og 5 millioner kroner om året herefter til at realisere anbefalingerne.

På ældreområdet annullerer partierne bag aftalen samtidig et forslag om at omstille demensindsatsen ved at justere Toppens tilbud og reducere finansieringen af Huskeugen, der beskæftige sig med demens. De planlagte besparelser på disse områder bliver altså ikke til noget.

Anlæg
På anlægssiden tog kommunalbestyrelsen allerede i april en principbeslutning om at fokusere anlægsmidlerne på børnehuse, skoler, ældrecentre og andre arbejder, der direkte understøtter velfærden.

Partierne bag aftalen fortsætter det fokus. Det vil sige, at der er omkring 230 millioner kroner årligt i 2023-2026, og konkret afsættes der penge til at færdiggøre de igangsatte projekter på børnehuse og skoler i Knabstrup, Tuse, Svinninge, Jyderup, Stestrup og Holbæk. Samtidig er der afsat midler til tilvejebringelse af et nyt børnehus i Holbæk.

Lokal boligudvikling
Som en del af aftalen afsættes også en pulje på 8 millioner kroner årligt fra 2024.

Puljen skal sikre boligudvikling i alle områder i Holbæk Kommune og vil primært gå til områderne uden for Holbæk.

Den fulde aftale finder du vedhæftet.

Citater fra partierne

”Ny Holbæk er tilfredse med det samlede budget for 2023. Vores ønsker til budgettet blev mere eller mindre indfriet. 4 mio. kroner i 2023 og 5 mio. kroner i årene fremover til rekruttering og fastholdelse inden for ældreområdet. Besparelser vedr. Toppen og huskeugen annulleres. Det er vigtigt, at disse tilbud forsætter uden besparelser.  Herudover er der fritidstilbud til de fire skoledistrikter, som ikke har kommunal ungdomsklub. Det er Gislinge, Tuse og Udby, Kildebjerg samt Ugerløse, St. Merløse og Stestrup.”
John Harpøth, Ny Holbæk

”Ansvarlighed og borgerlige stemmer sikrer indflydelse. Oplægget til budget 2023 har været præget af meget smalle økonomiske rammer. I Venstre har vi valgt at gå til budgetforhandlingerne med ansvarlighed og sikre vores mandater til at få indflydelse på retningen for budgettet. Vi er meget glade for, at med så stram en økonomisk ramme, så har der været et stort fokus på energikrisen. Der er plads til at prioritere midler til et presset ældreområde og der er også plads til fortsat at have fokus på en kommune i udvikling, med prioritering af midler til erhverv, boligudvikling og lokalområder.”

Camilla Hove Lund, Venstre

“Den Konservative Gruppe glæder sig over at være med i Budgetaftalen. Særligt er vi opmærksomme på at private aktører i fremtiden i større omfang kan være en stærk samarbejdspartner og medspiller til at sikre at vi kan opføre de bygninger, institutioner og anlæg, som er nødvendige for at opretholde vores velfærd.
Samtidig er vi opmærksomme på de stigende energipriser og har ønsket at der afsættes en forhøjet reserve på 10 millioner kroner til eventuelle stigende priser på energiforbruget. Vi opfordrer alle til at afbryde strøm og varme når det er muligt. Vi glæder os også over, at der afsættes 1 million årligt til forskønnelse af bæredygtige bymiljøer i Tølløse og Jyderup. Lokalområderne får med denne budgetaftale et beløb pr. Indbygger som kan bruges til, hvad der af lokalområderne vurderes bedst. Vi glæder os over at pengene kan forvaltes af lokalområderne på en direkte og smidig måde. Holbæk Havn mangler plads til nuværende og fremtidige både, som skal stå på land i vinterperioden. Der skal nu findes løsninger på manglende landpladser til de lystbåde, der ligger i Holbæk Havn.
Kurt Næsted, Det Konservative Folkeparti

”Enhedslisten er glad for at være med i årets budgetaftale, hvor vi særligt lægger vægt på de grønne aftryk i aftalen. Blandt andet er vi glade for, at der afsættes 1,4 millioner kroner til medarbejdere, der kan arbejde med omstillingen til bæredygtige energiformer. Herudover er det et vigtigt aftryk, at vi i 2023 skal finde ud af, hvordan vi som kommune kan være med til at opkøbe jord, så vi kan få nogle af lavbundsjorderne ud af dyrkning og give plads til skovrejsninger og andre naturprojekter. Herudover er det et vigtigt resultat, at vi trods nogle år med et presset anlægsbudget har aftalt at undersøge mulighederne for at fremrykke anlæggelsen af cykelstier såsom den mellem Smidstrup og Stestrup. Vi kommer dog også til at følge flytningen af omkring 10 millioner kroner fra voksenspecial- til børnespecialområdet.”
Karen Thestrup, Enhedslisten

“I et år hvor vi ser ind i en usikker økonomisk udvikling omkring os, har det været vigtigt for SF at prioritere de allervigtigste områder for os: Indsatser for Børn og Klimaet. Jeg er derfor glad for, at der er sat ekstra millioner af til sårbare børn og unge, og at alle tildelte centrale midler til at opnå minimumsnormeringer går ubeskåret til hver enkelt dagtilbud. Endelig glæder det SF, at der sættes 1 million kroner af til oprettelse af et klimahus i 2023, hvor borgerne kan få viden, råd og vejledning om hvad de selv kan gøre for en klimavenlig indsats.
Bente Juul Röttig, Socialistisk Folkeparti

Pressefoto