Fremover får græsset lov til at gro vildere på de kommunale, grønne arealer med det formål at øge biodiversiteten.

Borgerne i Holbæk Kommune skal vænne sig til, at græsset mange steder når nye højder. Græsslåningen ændres nemlig på størstedelen af de grønne, kommunale arealer til slåning 1-2 gange årligt med opsamling af græsset. Udvælgelsen af arealerne sker under hensyntagen til benyttelsen, trafiksikkerhed, de tekniske muligheder og forhold på stedet. Det har Udvalget for Klima, Miljø og

Natur besluttet på deres møde, hvilket glæder Karen Thestrup Clausen, formand for udvalget.
”I Holbæk Kommune vil vi være grønne og bæredygtige, styrke biodiversiteten og reducere kommunens CO2-udledning. Derfor har vi iværksat en lang række indsatser på området. Én af de nye bliver at ændre på vores græsslåning. Vi opnår ikke en artsrig natur ved helt at ophøre med at slå græsset. Områderne ville, hvis vi bare lod dem være, blive domineret af højt græs med brændenælder, tidsler, skræpper og andre høje, skyggende urter, og med tiden ville de springe i skov. Så for at opnå større biodiversitet er nøglen derfor at ændre græsslåningspraksis. Ved blot at ændre slåningstidspunkt, antal slåninger og opsamle græsset forbedres levevilkårene for dyr og planter,” fortæller Karen Thestrup Clausen.

Der lægges med ændringerne op til, at der vil blive frigjort noget arbejdstid, ved at græsset slås sjældnere. Den frigjorte arbejdstid vil i stedet blive brugt på opsamling af græs og styrke de andre biodiversitetsprojekter, som Holbæk Kommune er eller skal i gang med på kommunens arealer, fx bygning af kvashegn, såning, plantning osv.

Fremtidig slåningspraksis

• På arealer, der i dag fremstår med højere græs og slås 3 gange årligt uden opsamling af græs, ændres driften til slåning 1-2 gange årligt i tidligt forår og sent efterår med opsamling af græs.
• Hvor det er muligt, ændres driften af arealer, der i dag fremstår som græsplæner med kort græs og slåning 4-20 gange om året uden opsamling til slåning 1-2 gange årligt i tidligt forår og sent efterår med opsamling af græs.
• Driften af arealerne ændres kun, hvor det længere græs ikke udfordrer borgernes brug af arealet og i øvrigt giver mening på stedet.
• På arealer med ændret slåningspraksis vil stier/spor blive slået hyppigere/efter behov, så borgerne ikke vil mærke en forringelse af deres muligheder for at færdes hen over arealerne.
• På udvalgte vejnære arealer i byerne, som i dag bliver slået hyppigere, omlægges driften til slåning 1-2 gange om året i tidligt forår og sent efterår, dog i udgangspunktet uden opsamling, da opsamling på de pågældende arealer vil kræve dyre specialmaskiner.

Holbæk Kommune er med i den landsdækkende kommunedyst om at blive ’Danmarks vildeste kommune’. Lige nu arbejder Holbæk Kommune selv med flere større naturprojekter, hvor der blandt andet rejses nye bynære skove i lokalområderne, eksisterende skove omlægges til urørt skov, og dyr sættes ud til afgræsning. Det gælder for eksempel for Åmosen og i arbejdet for en ny naturpark i Tuse-Butterup, hvor begge projekter kan gøre en forskel for naturen. Læs mere på https://holbaek.dk/dkvild.

Foto: ABW