Et ansigt du kender, når hjemmeplejen kommer på besøg, og større trivsel hos medarbejderne, der i højere grad kan bruge deres faglighed. Det er tankerne bag faste selvstyrende teams i hjemmeplejen, som nu bliver rullet i hele hjemmeplejen.

Hjemmeplejedistrikterne Mårsø og Regstrup har som pilotprojekt afprøvet faste selvstyrende teams. Det er på baggrund af erfaringerne herfra, at Udvalget for Ældre og Sundhed tidligere har besluttet at udrulle til den resterende del af hjemmeplejen i Holbæk Kommune.

Kort fortalt handler faste selvstyrende teams blandt andet om øget selvstyring i mindre teams blandt medarbejderne i ældreplejen, hvilket giver en ældrepleje, der i langt højere grad tager afsæt i de ældres ønsker og behov, og hvor de ældre ser det samme kendte ansigt.

For 77-årige Connie Naubæk fra Undløse er der ingen tvivl om, at faste selvstyrende teams har været en gevinst for den pleje og rehabilitering, som hun modtager.

”Da jeg for knap et år siden kom hjem fra sygehuset, var jeg en grønsag. For at sige det lige ud, så kunne jeg ingenting. Fremskridtet fra dengang og frem til i dag skyldes helt klart, at det er det samme kendte ansigt, som kommer her. Inden forsøget med faste selvstyrende teams var det drønirriterende hver gang at skulle fortælle et nyt ansigt, hvor tingene stod, hvad jeg lavede af genoptræning i går osv. Jeg blev så træt i hovedet af det. Så der er en verden til forskel nu, hvor jeg har en lang tættere relation til Susanne, der kommer her, og som ved, hvor tingene står, og hvor en del af plejen er tilpasset ud fra mine behov og ønsker. Lige på nær genoptræningen, hvor hun godt kan være lidt streng,” fortæller Connie Naubæk med et smil. Fra kun at være sengeliggende er Connie nu langt mere selvhjulpen, kan selv gå rundt ved hjælp af en ’talerstol’ og er to gange om ugen i dagcenter, hvor den står på træning, fællesspisning og socialt samvær.

Højner kvalitet, trivsel og borgertilfredshed

Erfaringerne fra pilotprojektet i Regstrup hjemmeplejedistrikt tegner således et billede af højere kvalitet i plejen og rehabiliteringen, bedre samarbejde på tværs og større arbejdsglæde. Det resulterer i positive fremskridt for flere borgere på grund af øget kontinuitet. Susanne Elmebøl, der er social- og sundhedshjælper og arbejdsmiljørepræsentant, deler denne oplevelse.

”I de mindre selvstyrende team styrer vi selv, hvem vi kommer ud til. Det har medført, at vi kommer mere hos de samme borgere, så de kender og genkender os bedre. Det giver tillid og en stærkere relation, hvilket giver os et bedre udgangspunkt for at gå i dybden med den enkelte borger. Så det er en gevinst både for os og for borgerne,” fortæller Susanne Elmebøl. Hun fremhæver også, at samarbejdet internt mellem hjemmepleje, rehabiliteringsterapeuter, visitation og hjælpemiddelafdelingen fungerer upåklageligt, og at det er med til at styrke udviklingen af borgeren. En stor gevinst i det daglige er også det tættere samarbejde med sygeplejerskerne, der er tilknyttet de forskellige teams.

”Med de selvstyrende teams kan vi nå længere med borgerne i forhold til rehabilitering. Og med vedholdende træning med hjemmeplejen kan vi komme rigtig langt. Det er jo fantastisk for mig, at jeg dagligt kan følge med i Connies positive udvikling, og det bekræfter mig i, at jeg gør det rigtige og giver mig faglig stolthed. Det har gjort det sjovere for mig at gå på arbejde,” fortæller Susanne.

Som arbejdsmiljørepræsentant er Susanne optaget af, at det gode arbejdsmiljø i hjemmeplejen som helhed bliver fastholdt.

”Vores arbejdsmiljø var rigtig godt, inden vi startede de selvstyrende teams op. Så jeg var selvfølgelig skeptisk i starten, om vi nu mister kontakten til dem, som vi ikke er i team med. Det er blevet gjort til skamme. Vi har været taget med på råd og været en del af processen, og jeg synes, at alle har bidraget til, at vi fortsat er et fællesskab,” fortæller Susanne.

Udrulning i de resterende distrikter

Med erfaringerne fra Regstrup og Mårsø glæder Minja Tobiassen, leder af hjemmeplejen i Holbæk Kommune, sig til, at de resterende 11 distrikter også bliver til faste selvstyrende teams.

”Vurderingen af pilotprojektet i Mårsø og Regstrup er, at samarbejdet i hjemmeplejen er styrket, og der er en øget tilfredshed og ansvarsfølelse i personalegrupperne ved at arbejde i mindre teams. Der er også klare indikationer på, at hjælpen hos borgerne og mulighederne for at arbejde rehabiliterende er blevet bedre. Samlet set peger forsøget dermed på, at vores medarbejdere går endnu gladere på arbejde og oplever mere tilfredse borgere. Jeg tror på, at det er den rigtige vej at gå, for at hjemmeplejen kan give vores borgere en bedre pleje og øget livsglæde samtidig med, at vi bliver en mere attraktiv arbejdsplads og skaber mere arbejdsglæde,” fortæller Minja Tobiassen. Hun tilføjer, at faste selvstyrende teams dermed også kan være med til løse den udfordring, som der er med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på ældreområdet.

En spørgeskemaundersøgelse til medarbejderne i juni 2023 til brug for tilpasning af kompetenceudviklingsforløbet viser blandt andet, at personalet oplever, at det er blevet nemmere at sikre en høj grad af medarbejderkontinuitet hos borgeren, fordi de selv har indflydelse på planlægningen.

”Hidtil har de ældre til tider oplevet, at de skal lære en ny medarbejder at kende, når det banker på døren. Det stjæler noget af den tid, som medarbejderne ellers skulle bruge på at pleje de ældre. Gevinsten ved faste selvstyrende teams er, at vores medarbejdere i højere grad kan fokusere og følge op på den pleje, som den enkelte ældre har behov for. Medarbejderne kan bringe deres faglighed og kendskab til den enkelte ældre mere i spil. Det giver øget trivsel, og erfaringerne fra andre kommuner peger også på et lavere sygefravær blandt medarbejderne,” fortæller Minja Tobiassen.

Tidsplan for udrulningen af faste selvstyrende teams i 2024

Januar-september

Elisabethcenteret

Stenhusvej                               

Februar/marts-november

Ladegården

Vipperød/Vang

Tølløse

Merløse    

Marts/april-december

Jyderup

Mørkøv

Svinninge

Orø

Nattevagten

Alle teams vil gennemgå en udviklingsproces, som er inspireret af pilotprojektet med et tværfagligt medarbejderforløb, der også indbefatter visitatorer og rehabiliteringsterapeuter samt et selvstændigt lederforløb, og der vil ligesom i pilotprojektet være en høj grad af medarbejderinddragelse i forløbet. Der vil blive taget højde for forankring af tilgange og metoder, som hjemmeplejen kan gøre brug af ved oplæring af nye ledere og medarbejdere.

Baggrund

En række danske kommuner arbejder i disse år på at udvikle ældreområdet blandt andet med inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model. Modellen lægger op til en integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje med fokus på organisering af plejen i faste selvstyrende teams. Erfaringerne peger på, at organisationsformen har medført en bedre sammenhæng, en bedre tværfaglig indsats med afsæt i borgerens behov, en bedre borgeroplevet kvalitet og et reduceret sygefravær blandt personalet.

 

Pressefoto