Vil du være med til at skabe mere synergi mellem visitationen og driften? Vil du være med til at sikre den rehabiliterende tilgang i alle indsatser?

Visitationen er en del af enheden Sundhed og Forebyggelse, der organisatorisk er placeret under Aktiv hele livet, et af Holbæk Kommunes 6 kerneområder. Aktiv hele livet er det overordnede område for sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde. Kerneopgaven i Aktiv hele livet er at støtte borgerne til at leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Der er ca. 1300 ansatte i Aktiv hele livet og der et budget på ca. 1,2 mia. kr.

En organisationsændring i Aktiv hele livet pr. 1. oktober 2020 betød blandt andet etablering af enheden Sundhed og Forebyggelse, hvor ønsket er at samle aktiviteter relateret til sundhed og forebyggelse og videreudvikle det tværgående samarbejde. Visitationen hører sammen med Forebyggelse & Frivillighed, Sundhedscentret, Holbæk Fælleskøkken, cafe og rengøring samt Hjælpemidler under Sundhed og Forebyggelse.

Om stillingen og dine ansvarsområder

Du får ansvar for en afdeling bestående af 15 visitatorer og et team af rehabiliteringsterapeuter. Afdelingen har et budget på 255 millioner kr.

Visitationen bevilger indsatser efter Serviceloven indenfor ældre og voksen/handicap- området. Visitationen er organiseret med et frontteam og 2 backteams. Rehabiliteringsterapeuterne har tæt samarbejde med personale og borgere i hjemmeplejen. De sætter mål for indsatsen sammen med borgerne og følger løbende op. I teamet med rehabiliteringsteraputer er endvidere to træningsassistenter, der udfører træning efter Servicelovens §86.

Dine opgaver som leder for Visitationen er blandt andet:

Udvikle samarbejdsrum og medvirke til at skabe mere synergi mellem visitation, drift og de øvrige samarbejdspartnere herunder Hjælpemiddel og myndighed Psykiatri og Handicap, så kvalitet og kompetencer udvikles og det samlede tilbud styrkes.
Fokus på at ressourcerne anvendes bedst muligt – til gavn for borgerne, og vi ønsker at du ser på yderligere muligheder for at forenkle, forbedre og gøre noget på en smartere måde med fokus på kerneopgave Aktiv hele livet
Sundhed og rehabilitering skal stå klart i det fastsatte mål for borgeren og udgøre en rød tråd fra borgernes møde med det tværfaglige rehabiliterende team til mødet med øvrige aktører med en rehabiliterende tilgang.
Som leder har du ansvar for at sikre rammer og retning for udviklingen af visitationen inden for den afsatte økonomi. Det indebærer overholdelse af budget og implementere strategier, visioner og politikker for området så borgerne oplever sig hørt og involveret i samarbejdet. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartner.
Du skal sikre rammer for udvikling af medarbejderes kompetencer og skabe nye løsninger og samarbejde på tværs mellem Visitation, Hjælpemidler, Hjemmepleje, de private leverandører, sygehusene, voksen/handicap og øvrige samarbejdspartnere i kerneområdet Aktiv hele livet.
Sikre en tydelig fælles retning med en tydelig ramme omkring løsning af opgaver, prioriteringer og ressourceanvendelse

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 9. februar 2021)

Foto: ABW