Alle partier i Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om Budget 2024. Det betyder blandt andet penge til forebyggelse på socialområdet, herunder specielt trivslen blandt børn og unge.

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Ny Holbæk, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har netop indgået en aftale om Budget 2024-2027 i Holbæk Kommune.

Selvom inflation og stigende energipriser har givet udfordringer og sætter to streger under, at Holbæk Kommune er afhængige og under indflydelse af verden omkring kommunen, så er der fortsat plads til udvikling.

”Vi står på skuldrene af forårets besparelser, og det har givet os en økonomi i balance, hvor vi også kan investere i fremtiden. Med budgetaftalen øger vi den økonomiske ramme, som den enkelte kommune må levere service for, med 10 millioner kroner årligt. Vores netop vedtagne arbejdsprogram fortæller historien, og det indgåede budget sætter handling bag ordene. Det er særlig nødvendigt, at vi styrker arbejdet med børn og unges trivsel og ensomhed, og derfor har vi sat penge af til det. Derudover er der også sat penge af til at udvikle sammenhængskraften mellem land og by, styrke trivslen blandt vores medarbejdere og fremme miljø- og energiområdet. Sidst er det værd at nævne, at vi vil skærpe vores erhvervspolitik og styrke erhvervsområdet med en tværgående indsats,” fortæller borgmester Lars Qvist.

Han tilføjer, at der i budgetforslaget indgik en række besparelser. På baggrund af indkomne høringssvar og et politisk ønske om at prioritere forebyggelse, ældreområdet og socialområdet er der annulleret besparelser for 3,4 millioner kroner.

At alle partier er med i aftalen, glæder Lars Qvist sig over.

”Jeg vil gerne takke de øvrige partier for den brede aftale. Vi har haft en konstruktiv dialog til forhandlingerne, så vi i fællesskab har formået at finde gode løsninger. Det gør, at vi blandt andet kan glæde os over, at vi udover førnævnte afsætter 260 millioner kroner, en forøgelse på 30 millioner kroner, på anlægsområdet. Pengene skal primært gå til borgernære velfærdsbyggerier. Det sker for at imødekomme den befolkningsudvikling, som Holbæk Kommune oplever. Det handler konkret om nye børnehuse, renovering af kommunens største skole Bjergmarkskolen, en ny skole, et nyt plejecenter og en lang række andre renoveringer,” fortæller Lars Qvist.

Kommunalbestyrelsen 2. behandler og godkender endeligt budgettet onsdag den 11. oktober.

 

Nedslag i budgetaftalen

Forebyggelse og trivsel

I Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram er det en væsentlig prioritet at arbejde for børn og unges trivsel. Pædagoger og lærere efterspørger i stigende grad sparring og samarbejde med henblik på bedst muligt at støtte børn og unge. Der afsættes derfor 2,8 mio. kr. årligt til en fremskudt indsats i Holbæk by, hvor det er ambitionen at have rådgivere tættere på dagtilbuddene og skolerne. Indsatsen skal følges med henblik på en eventuel skalering i fremtiden til andre områder.

Der er afsat årligt 3 mio. kr. til at ansætte flere sagsbehandlere på børnespecialområdet for at nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler.

I 2024 afsættes der 0,33 mio. kr. til samtaletilbuddet Headspace, hvor unge mellem 12 og 25 år og deres familier kan henvende sig anonymt, hvis de oplever udfordringer relateret til mental trivsel. I 2025 afsættes der 0,5 mio. kr. stigende til 0,65 mio. kr. i 2026.

Der afsættes årligt en pulje på 0,2 mio. kr. til samarbejde med civile organisationer til fremme af fællesskab og bekæmpelse af ensomhed og isolation.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til understøttelse af sociale indsatser for foreninger under kultur- og fritidsområdet. Målrettet sårbare og handikappede børn og unge skal de sociale indsatser understøtte trivsel og mulighed for deltagelse i kultur- og idrætsaktiviteter.

Et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser

Kommunernes medarbejdere er afgørende for, at Holbæk Kommune lykkes med at løse kerneopgaverne. Trivsel og et sundt arbejdsmiljø skal afspejle sig i et lavt sygefravær. Perioden efter nedlukningerne på grund af COVID-19 har ikke blot i Holbæk Kommune men i alle landets kommuner været præget af et vedvarende, højt sygefravær. I samarbejde med Hovedudvalget skal der iværksættes målrettede tiltag for bestemte medarbejdergrupper for at nedbringe sygefraværet. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2024 stigende til 0,8 mio. kr. årligt i 2025-2027.

Sammenhængskraft mellem land og by

I Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram er der fokus på at sikre sammenhængskraften mellem land og by. Et væsentligt element i at tilvejebringe de nødvendige midler til lokalområdernes udvikling og samarbejdet med civilsamfundet er ansøgninger til forskellige fonde. Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til professionel hjælp til fondsansøgninger.

Sundhedsområdet

På sundhedsområdet mærker vi tydeligt, at patienterne udskrives tidligere og tidligere fra sygehusene, og at mange patienter udskrives med en omfattende genoptræningsplan. Det medfører et øget pres på Sundhedscentret, hvorfor der årligt afsættes 0,5 mio. kr. til genoptræningsområdet.

Erhvervsområdet

Der etableres et erhvervsudviklingsråd i regi af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, der skal arbejde som et advisory board til udvalget og hjælpe med at skærpe kommunens erhvervspolitik og udpege de erhvervspotentialer og -samarbejder, som kommunen skal satse på fremover. Hertil afsættes der årligt 0,1 mio. kr.

Holbæk Kommune igangsætter en tværgående indsats, der skal optimere samarbejde, struktur, kommunikation og arbejdsgange mellem kommunen, erhvervslivet og Holbæk Erhvervsforum. Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til indsatsen.

Miljø- og energiområdet

Der skal ske en styrkelse af kommunens facilitering af den proces, der skal føre til, at mere lavbundsjord udtages. Der afsættes årligt 0,4 mio. kr. til opnormering på området.

Der afsættes desuden en ekstra pulje på årligt 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af varmeprojekter i lokalområderne for at fremme fælles, lokale løsninger til udfasning af naturgas og andre fossile opvarmningsformer og overgang til grønne opvarmningsformer.

Kulturområdet

Med henblik på at sikre og fortsat udvikle SKVULP afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027. Det bringer Holbæk Kommunes bevilling til SKVULP op på 2,5 mio. kr. årligt, hvoraf Udvalget for Kultur og Fritid finansierer 1 mio. kr. årligt inden for sin ramme.

2023 var året, hvor Jyderup lagde lokalområde til en landsdækkende Outdoor-festival. Festivalen kom rigtig flot fra start, og Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde festivalen i Jyderup. Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til Outdoor-festivalen.

Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. årligt i en pulje til understøttelse af øvrige events i kommunen.

Kommunens kulturrygsæk skal give alle børn og unge i kommunens folkeskoler mulighed for hvert år at opleve et kulturelt arrangement som led i et læringsforløb. Kulturrygsækken udvikles løbende, og der afsættes hertil yderligere 0,2 mio. kr. årligt.

Bufferpulje – en stødpude i en uforudsigelig tid

Priserne ser ud til at stabilisere sig, men de seneste par år har vi tydeligt kunnet se, at vi lever i en uforudsigelig tid. For i et vist omfang at kunne imødegå de økonomiske stød, der måtte komme, afsættes der 22 millioner kroner til en bufferpulje til uforudsete udgifter fra og med 2024.

Bufferpuljen skal imødegå for store udsving i den service, som kommunen kan levere. Og at medarbejderne tilsvarende ikke oplever at arbejde i en organisation præget af konstante, økonomiske opbremsninger.

Anlæg – større budget, klar prioritering

Med aftalen for 2024-2027 øges ambitionerne på anlægsområdet, idet der i alle årene afsættes 260 millioner kroner, hvilket er en forøgelse på 30 millioner kroner. Det sker med henblik på at imødekomme den befolkningsudvikling, som Holbæk Kommune oplever. Der er fortsat behov for at udbygge kapaciteten inden for de borgernære velfærdsområder, såsom børnehuse, skoler og plejecentre.

 

Se hele aftalen her: Budgetaftale 2024-2027

 

Citater fra partierne

”Med så lille et politisk råderum, der har været i dette budgetoplæg, er Venstre særlig glad for, at der er fundet plads til at prioritere indsatser på socialområdet. At vi kan prioritere erhvervsområdet og ikke mindst, at vi fortsat kan prioritere kultur- og fritidsområdet både i Holbæk by og lokalområderne.”

– Camilla Hove Lund, Venstre

”Den Konservative Gruppe glæder sig over igen i år at være med i budgetaftalen. Private aktører er vigtige medspillere i den kommunale opgaveløsning, og det glæder os, at den erkendelse breder sig. Vi har været medvirkende til, at en lang række forringelser på velfærdsområdet er undgået. Samtidig støtter vi op om de store investeringer på anlægsområdet, som er gode investeringer for fremtiden. Imidlertid må vi også erkende, at hvis vi ikke havde kæmpet og været opmærksomme, så var aftaler fra Budget 2023 skubbet flere år, hvilket vi med denne aftale har prøvet at sikre ikke sker.”

– Kurt Næsted, Det Konservative Folkeparti

”Radikale Venstre gik til valg på flere investeringer i forebyggende foranstaltninger, flere sagsbehandlere på børnespecialområdet og på at få socialrådgivere tættere på vores dagtilbud og skoler. Derfor glæder jeg mig over, at vi har fjernet flere spareforslag på de forebyggende indsatser, at vi investerer 3 millioner i flere sagsbehandlere og 2,8 millioner i fremskudt indsats, og at vi nu endelig sætter fokus på de kommunale medarbejders arbejdsmiljø og trivsel. Ydermere glæder jeg mig over, at vi på anlægssiden prioriterer en kunstgræsbane i Jyderup, og at vi endelig får renoveret Bjergmarkskolen.”

– Emrah Tuncer, Radikale Venstre

”Ny Holbæk ser et budget, som slet ikke er så ringe i forhold til de mange besparelser, som der var lagt op til. Vi er meget tilfredse med de mange tilbagerulninger på ældre- og sundhedsområdet. Det giver tryghed for borgerne og vores personale. Det er også vigtigt med tilførslen af midler til genoptræningscentret, som har en så vigtig opgave med at få borgere på ret køl igen. Og ikke mindst, at vi sammen i Kommunalbestyrelsen vil vores kommune på bedste vis.”

– John Harpøth, Ny Holbæk

”Mette Frederiksens regering har tilsyneladende råd til skattelettelser til de rige, men ikke til at sikre kommunernes mulighed for at opretholde en ordentlig velfærd. Ud fra de rammer, der er givet, har Enhedslisten søgt at sikre færrest mulige forringelser for de svageste borgere. Det er dog glædeligt, at den øvrige kommunalbestyrelse nu erkender, at servicerammen ikke er en lov, og derfor er med på, at vi overskrider den med 10 millioner kroner.”

– Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten

”SF har gjort sit ståsted klart tidligt i budgetbehandlingen. Det altafgørende fokus for SF i budgetforhandlingerne har været at få fjernet besparelser på tilbud og indsatser for særligt udsatte børn, unge og ældre borgere. SF ønsker en mere fleksibel budgetlov. Servicerammerne låser for de økonomiske muligheder i kommunen. Vi har behandlet et stramt budget, hvor SF bifalder et bredt politisk samarbejde om at stå sammen om de mest sårbare borgere.”

– Jesper Hartøft, Socialistisk Folkeparti

 

På billedet fra venstre: Lars Qvist (borgmester, Socialdemokratiet), Jesper Hartøft (Socialistisk Folkeparti), John Harpøth (Ny Holbæk), Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Camilla Hove Lund (Venstre) og Kurt Næsted (Det Konservative Folkeparti). På billedet mangler Emrah Tuncer (Radikale Venstre). Pressefoto