Kommunalbestyrelsen godkendte efter den netop overståede høring alle foreslåede effektiviseringer med undtagelse af to, der blev droppet, og to, der blev sendt til videre drøftelse i Udvalget for Ældre og Sundhed.

Foto: ABW

Det skriver Holbæk Kommune til Dit Holbæk.

Kommunalbestyrelsen har efter en høringsfase netop vedtaget en række effektiviseringer, der skal skabe et politisk råderum til omprioriteringer.

”Vi vil gerne udvikle Holbæk Kommune, men vi bruger allerede det, vi må i forhold til statens serviceloft. Så hvis vi vil noget, skal vi finde pengene indenfor budgettet. Det er effektiviseringerne et eksempel på”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Politikerne forhandler netop nu om et arbejdsprogram, der skal skabe et fokus på de områder, der har mest brug for det – det gælder for eksempel skoleområdet. Det råderum, som effektiviseringerne skaber, vil være en del af disse forhandlinger samt budgetforhandlingerne.

To forslag taget ud
I forhold til de oprindelige forslag, valgte politikerne dog at tage to forslag ud. Det drejer sig om tidlig indskrivning i SFO i forbindelse med skolestart – et forslag, der resulterede i mange høringssvar – samt effektiviseringer på specialundervisningen i folkeskolen.

”Både den tidlige SFO-start og effektiviseringerne af specialundervisningen har skabt en del uro og usikkerhed på områderne. Så vi har valgt at lytte til behovet for faste rammer”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

To forslag tilbage i udvalget
Samtidig sendte kommunalbestyrelsen to forslag til videre drøftelse i Udvalget for Ældre og Sundhed. Det drejer sig om måltider til ældre på kommunens dag- og aktive centre samt et forslag om at tøjvask hos de hjemmeboende ældre fremover varetages af private leverandører.

De vedtagne effektiviseringer er en del af den effektiviseringsstrategi, der blev besluttet af et stort flertal i forbindelse med budgetlægningen sidste år.

Sammenlagt løber de vedtagne effektiviseringer op i 19,5 millioner kroner. En del af disse penge er dog allerede øremærket til blandt andre bestilling af kollektiv trafik og andre formål.