Det varme og tørre vejr betyder forhøjet risiko for brande. Vestsjællands Brandvæsen har derfor udstedt afbrændingsforbud for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, som gælder fra torsdag den 15. juni 2023 kl. 09.00, og indtil det ophæves.

Med et tørkeindeks på 10 ud af 10 i hele Vestsjælland er det knastørt ude i naturen. Vestsjællands Brandvæsen har derfor udstedt afbrændingsforbud for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, og som gælder fra 15. juni 2023 kl. 09.00 og indtil det ophæves.

Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Afbrændingsforbuddet betyder, at nedenstående ikke er tilladt:

At bruge kulgrill
Det betyder: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.

At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse
Det betyder: Enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, fx parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, fx i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land) og lign., er ikke tilladt.

At ryge i naturen
Det betyder: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At tænde bål og bruge åben ild udendørs
Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad, samt Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs
Det betyder: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).

Erhvervsmæssige aktiviteter er tilladt, idet rygning, optænding af bål og brug af ukrudtsbrændere dog følger ovennævnte forbud.

Endvidere er det tilladt for Forsvaret, Redningsberedskabet og Politiet at gennemføre uddannelses- og øvelsesaktiviteter, hvor der anvendes ild.

Der skal udvises skærpet opmærksomhed og sikres mulighed for umiddelbar indsats. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og Bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jævnfør afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Er uheldet alligevel ude, skal du:
Ringe til 1-1-2 med det samme, hvis der er opstået brand, der ikke umiddelbart kan slukkes
Begræns/sluk branden i det omfang det er muligt, indtil brandvæsnet når frem
Tag imod brandvæsnet og anvis dem vej frem til branden

Få mere at vide
Vestsjællands Brandvæsen følger situationen nøje og vil ophæve forbuddet igen hurtigst muligt. Du kan forvente opdatering omkring Sankt Hans senest mandag den 19. juni.

Hvis du er tvivl, kan du hente gode råd og vejledning på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside www.vsbv.dk.

Foto: PID