Konceptet ”Vores Vilde Holbæk – Natur hvor du bor” skal de kommende år blandt andet øge biodiversiteten i de bynære områder.
Selvom Holbæk ikke vandt den landsdækkende dyst om at blive Danmarks vildeste kommune, så er de vilde ambitioner ikke blevet skrinlagt. Tværtimod fortsætter indsatsen for at skabe grønne åndehuller og øge biodiversiteten lokalt. Det besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen onsdag.

”Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi alle har en opgave med at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Som kommune skal vi selvfølgelig gå forrest og fortsætte indsatsen for at understøtte biodiversiteten lokalt. Det har været fantastisk at opleve den store interesse, der har været fra vores borgere i forbindelse med kommunedysten. Det engagement skal vi fastholde og søsætter derfor flere vilde, borgernære projekter i de kommende år,” fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Klæde fremtidens generationer på

Konceptet ”Vores Vilde Holbæk – Natur hvor du bor” er fordelt på tre ben. Ét af dem handler om at skabe vilde skolehaver og inddrage de kommende generationer.
”Ved at lære om naturen og de nødvendige forandringer, der skal til for at fremme den, bliver børn inspirerede. Når børnene går forrest som de gode eksempler, ledes de ind i rollen som ambassadører for vores fælles natur. Sammen kan de gøre en aktiv forskel i mange år ud i fremtiden, alt imens deres forældre og familie derhjemme inspireres til at forstå og deltage i de nødvendige forandringer,” fortæller Karen Thestrup Clausen.

Hun tilføjer, at der også kan arbejdes med ’Naturrygsæk’ i lighed med kommunens ’Kulturrygsæk’, der indeholder en række obligatoriske forløb for alle børn og unge i dagtilbud og skole. Kulturrygsækken tilbyder oplevelser, hvor kultur-, forenings- og erhvervsliv samarbejder med dagtilbud og skole om at tilbyde børn og unge mangfoldige lokalt forankrede læringsmiljøer, hvor kunst, kultur og foreningsliv er koblet til dagtilbuddenes og skolernes dannelsesopgave, og hvor børnene engageres i læreprocesser i og med deres nærmiljø.

Konceptets tre fokusområder

Vilde skolehaver – klæd fremtidens voksne på

Som en del af de 20 vilde projekter blev der i oktober 2022 på Bjergmarkskolen i Holbæk etableret en vild skolehave. Engagementet på skolen og i SFO’en var stort og haven følges op med målrettet undervisning i bi-planter, sommerfugleplanter, levesteder og livscyklus for insekter i skole- og SFO-tid. Erfaringerne fra etableringen af den vilde skolehave på Bjergmarksskolen giver derfor anledning til at arbejde videre på konceptet på flere skoler.
Konkrete indsatser:
• Anlæg af 2 vilde skolehaver sammen med udvalgte SFO’er
• Kurset ’’Vilde Rødder’’ udbydes til alle kommunens SFO-pædagoger
De vilde skolehaver skal kunne tjene som lærings- og opholdsrum i både SFO- skole- og fritid og anlægges i størst muligt samarbejde med omkringboende borgere, foreningsliv og øvrige interessenter.

Borgerdrevne biodiversitetsprojekter

De resterende af allerede planlagte vilde projekter forventes udført primo 2023. Der ligger desuden flere forslag på kommunens dialogplatform deltag.holbæk.dk, som har stort potentiale. Kommunens vilde havementorer er i gang med at skabe forandringer i grundejerforeninger og i deres lokalsamfund generelt. Nyindkøbte leer giver anledning til afholdelse af efterspurgte kurser i at slå både kommunale og lokale bynære arealer. Kommunen ser en god effekt af indsatserne, der folder sig ud, og at interessen hos borgerne er vedvarende. Erfaringen er allerede, at en kommunal facilitering har hjulpet de borgere, der vil gøre en forskel, tættere på at realisere deres mål for naturen, hvor de bor. Derfor skal indsatsen styrkes og flere vilde projekter søsættes sammen med borgerne samtidig med, at der uddannes flere havementorer.

Drift af grønne arealer

For at øge biodiversiteten er der indført høslæt på så mange af de kommunale arealer som muligt, Dette tiltag vil fortsætte. Samtidig handler det om grøn opkvalificering’ af driften via kurser og sidemandsoplæring, udveksling af erfaringer mellem afdelingerne internt og eksterne projekter samt test af nye tiltag, fx afbrænding, opsamlings- og slåningsmetoder.

Foto: ABW