Kvickly Slotscentret
Slotsvolden 7
4300 Holbaek
Tlf: 59 45 57 00